Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор Каражелясков Iван Миколайович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.07.2014
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2014 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА “МIКРОМЕГАС”
2. Організаційно-правова форма
Приватне підприємство
3. Код за ЄДРПОУ
30199632
4. Місцезнаходження
65063, м. Одеса, Армiйська, 18-А
5. Міжміський код, телефон та факс
(048) 728-13-08

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.07.2014
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці smida.gov.ua в мережі Інтернет 25.07.2014
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

  1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов’язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
18. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) X
19. Примітки:
н/д

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА “МIКРОМЕГАС”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 15561200000002707
3. Дата проведення державної реєстрації 26.10.1998
4. Територія (область) Одеська
5. Статутний капітал (грн) 2400000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано достатутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 182
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 45.21.1 загальне будiвництво будiвель (новi роботи, роботи з замiни, реконструкцiї та вiдновлення), 51.33.2 оптова торгiвля будiвельними матерiалами, 70.32.0 управлiння нерухомiстю
10. Органи управління підприємства У ПП ВКФ “МIКРОМЕГАС” створюються наступнi органи управлiння i контролю: Вищим органом управлiння Емiтента є Засновник, до виняткової компетенцiї якого вiдносяться: затвердження Статуту Емiтента; визначення головних напрямкiв дiяльностi Емiтента, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; призначення та звiльнення Генерального директора, визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв; заснування, реорганiзацiя та лiквiдацiя фiлiалiв та представництв, визначення їх повноважень; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Емiтента; прийняття рiшень про припинення дiяльностi Емiтента, призначення лiквiдацiйної комiсiї; З питань, вiднесених до виняткової компетенцiї Засновника, рiшення приймається одноособово Засновником. Виконавчим органом Емiтента, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю є Генеральний директор. До компетенцiї Генерального директора належать всi питання дiяльностi Емiтента, крiм вiднесених до виключної компетенцiї Засновника. Генеральний директор призначається Засновником, пiдзвiтний йому та органiзовує виконання його рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi Емiтента без довiреностi у межах встановлених Статутом Емiтента та рiшеннями Засновника. Генеральний директор Емiтента керує дiяльнiстю Емiтента i несе особисту вiдповiдальнiсть в межах, передбачених трудовим договором та чинним законодавством за виконання покладених на нього завдань. Генеральний директор має право пiдпису будь-яких документiв стосовно дiяльностi Емiтента щодо взаємовiдносин з банкiвськими установами, державними органами, а також iнших документiв, необхiдних для забезпечення фiнансово-господарської дiяльностi Емiтента без окремої довiреностi. Генеральний директор Емiтента має право без попереднього погодження з Засновником укладати договори з третiми особами про надання послуг, придбання та реалiзацiю матерiальних цiнностей. Генеральний директор може доручати вирiшення окремих питань, що входять до його компетенцiї, своїм заступникам, керiвникам структурних пiдроздiлiв та iншим працiвникам Емiтента. Контроль за роботою Емiтента здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, яка утворюється в порядку визначеному Засновником. Ревiзiйна комiсiя складає висновок по рiчних звiтах та балансах.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Фiлiя “ОРУ” Банка “Фiнанси та Кредит”
2) МФО банку 328823
3) поточний рахунок 26004000015980
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті Фiлiя “ОРУ” Банка “Фiнанси та Кредит”
5) МФО банку 328823
6) поточний рахунок 26004000015840

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Генеральний директор
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Каражелясков Iван Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ 915402 22.12.1997 Малиновський РВ УМВС України в Одеськiй областi
4. Рік народження 1965
5. Освіта вища
6. Стаж керівної роботи (років) 9
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПП “ВКФ “МIКРОМЕГАС”, виконавчий директор
8. Опис Каражелясков I.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє
1. Посада Головний бухгалтер
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нiкiтєнко Марiя Миколаївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КК 995280 05.02.2003 Приморський РВ УМВС України в Одеськiй областi
4. Рік народження 1985
5. Освіта вища
6. Стаж керівної роботи (років) 3
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПП “ВКФ МIКРОМЕГАС”, заступник головного бухгалтера
8. Опис Нiкiтєнко Марiя Миколаївна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування Нацiональний депозитарiй України
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул Грiнченка, 3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД № 065586
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.08.2012
7. Міжміський код та телефон/факс 044 279-12-13 044 377-72-69
8. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть
9. Опис ПАТ”НДУ” надає послуги Емiтенту щодо обслуговування випуску цiнних паперiв: прийом на зберiгання вiд Емiтента глобальних сертифiкатiв випуску цiнних паперiв, вiдкриття та ведення рахунку у цiнних паперах та окремого рахунку щодо викуплених Емiтентом цiнних паперiв власного випуску, виконання операцiй з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень (наказiв) Емiтента.
1. Найменування ПАТ “МАРФIНБАНК”
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 21650966
4. Місцезнаходження Україна, 68003, Одеська обл., м. Iллiчiвськ, вул. Ленiна, буд. 28
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 362412
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.10.2007
7. Міжміський код та телефон/факс (0482) 300-301 (0482) 300-302
8. Вид діяльності Банкiвськi послуги
9. Опис ПАТ “МАРФIНБАНК” виконує обов’язки Андеррайтера та за дорученням вiд iменнi Емiтента здiйснює розмiщення цiнних паперiв Емiтента на первинному ринку.

 

2. Інформація про облігації емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
08.08.2006 474/2/06 ДК ЦПФР цільові 40.40 3579000 Бездокументарні іменні 144591600 0 0 0 30.09.2009
Опис Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй є поповнення обiгових коштiв Емiтента для фiнансування будiвництва суспiльно-житлового комплексу житлових будинкiв iз вбудовано-прибудованими примiщеннями суспiльного призначення i пiдземними паркiнгами за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Армiйська, 8-б (ЖК <Армiйський>). Облiгацiї обертаються вiльно на територiї України.Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Право власностi на облiгацiї виникає з моменту зарахування облiгацiй на рахунки власникiв у цiнних паперах пiсля 100% оплати їх вартостi. Одна облiгацiя серiї А дає право на отримання у власнiсть 0,01 (однiєї сотої) квадратного метра загальної площi житлового примiщення. Придбання облiгацiй здiйснюється пакетом, який вiдповiдає загальної площi об’єкту фiнансування – житлове примiщення (квартира). Погашення облiгацiй, у тому числi дострокове, буде здiйснюватися з моменту прийняття Державною приймальною комiсiєю ЖК <Армiйський>в експлуатацiю як закiнченого об’єкту будiвництва.
08.08.2006 475/2/06 ДК ЦПФР цільові 40.40 667550 Бездокументарні іменні 26969020 0 0 0 30.09.2009
Опис Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй є поповнення обiгових коштiв Емiтента для фiнансування будiвництва суспiльно-житлового комплексу житлових будинкiв iз вбудовано-прибудованими примiщеннями суспiльного призначення i пiдземними паркiнгами за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Армiйська, 8-б (ЖК <Армiйський>). Облiгацiї обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Право власностi на облiгацiї виникає з моменту зарахування облiгацiй на рахунки власникiв у цiнних паперах пiсля 100% оплати їх вартостi. Одна облiгацiя серiї В дає право на отримання у власнiсть 0,01 (однiєї сотої) квадратного метра загальної площi нежитлового примiщення. Придбання облiгацiй здiйснюється пакетом, який вiдповiдає загальної площi об’єкту фiнансування – нежитлове примiщення (офiс). Погашення облiгацiй, у тому числi дострокове, буде здiйснюватися з моменту прийняття Державноюприймальною комiсiєю ЖК “Армiйський” в експлуатацiю як закiнченого об’єкту будiвництва.
08.08.2006 476/2/06 ДК ЦПФР цільові 50500 600 Бездокументарні іменні 30300000 0 0 0 30.09.2014
Опис Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй є поповнення обiгових коштiв Емiтента для фiнансування будiвництва суспiльно-житлового комплексу житлових будинкiв iз вбудовано-прибудованими примiщеннями суспiльного призначення i пiдземними паркiнгами за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Армiйська, 8-б (ЖК <Армiйський>). Облiгацiї обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Право власностi на облiгацiї виникає з моменту зарахування облiгацiй на рахунки власникiв у цiнних паперах пiсля 100% оплати їх вартостi. Одна облiгацiя серiї С дає право на отримання у власнiсть 1 (одного) об’єкта фiнансування, яким є паркомiсце у паркiнгу житлового комплексу. Погашення облiгацiй, у тому числi дострокове, буде здiйснюватися з моменту прийняття Державною приймальною комiсiєю ЖК “Армiйський”> в експлуатацiю як закiнченого об’єкту будiвництва.

 

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
Зобов’язання за цінними паперами X 65556 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 65556 X X
серiя А 01.09.2006 61776 0 30.09.2009
серiя В 01.09.2006 1659 0 30.09.2009
серiя С 01.09.2006 2121 0 30.09.2009
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 1964 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 140572 X X
Усього зобов’язань X 208092 X X
Опис: н/д

 

Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)

Основним напрямком дiяльностi ПП ВКФ “Мiкромегас” є надання послуг здiйснення пiдрядних та генпiдрядних робiт з будiвництва об’єктiв нерухомостi, а також залучення фiнансування на будiвництво житлової та комерцiйної нерухомостi, користування i розпорядження коштами, що спрямовуються на фiнансування будiвництва та реалiзацiю об’єктiв.

ПП ВКФ “Мiкромегас” як Генпiдрядник та Iнвестор здiйснює реалiзацiю проекту з будiвництва житлового комплексу “Армiйський”, який складається з трьох житлових будинкiв iз вбудовано-прибудованими примiщеннями суспiльного призначення i пiдземними паркiнгами

Станом на 01.07.2014р. комплекс введений в експлуатацiю.

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 07 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА “МIКРОМЕГАС” за ЄДРПОУ 30199632
Територія за КОАТУУ 5110137500
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 120
Вид економічної діяльності за КВЕД 41.20
Середня кількість працівників 0
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м. Одеса, вул. Армiйська, 18-А
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2014 р.

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 015 37 0
первісна вартість 1001 40 65 0
накопичена амортизація 1002 25 28 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 44312 44163 0
Основні засоби: 1010 18455 17566 0
первісна вартість 1011 44735 44802 0
знос 1012 26280 27236 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 6097 6097 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 68879 67863 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 60050 55638 0
Виробничі запаси 1101 5173 8352 0
Незавершене виробництво 1102 53107 45516 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 1770 1770 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 76360 78752 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130 0 0 0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4799 7286 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 119 934 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 119 934 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181 0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 18667 19887 0
Усього за розділом II 1195 159995 162497 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 228874 230360 0

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2400 2400 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 14935 14935 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3946 4933 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 21281 22268 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 65569 65556 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 15839 15598 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 81408 81154 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 18837 18991 0
за розрахунками з бюджетом 1620 665 1964 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 167 216 0
за розрахунками з оплати праці 1630 353 447 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 106163 105320 0
Усього за розділом IІІ 1695 126185 126938 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 228874 230360 0

 

Примітки н/д
Керівник Каражелясков I.М.
Головний бухгалтер Нiкiтєнко М.М.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 07 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА “МIКРОМЕГАС” за ЄДРПОУ 30199632
(найменування)

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2014 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 26440 8159
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 24274 ) ( 6614 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
прибуток
2090 2166 1545
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 417
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 770 ) ( 798 )
Витрати на збут 2150 ( 184 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 226 ) ( 305 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
2190 986 859
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 1 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 251 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290 987 608
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350 0 0
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 0 0

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 7215 3453
Витрати на оплату праці 2505 2137 1829
Відрахування на соціальні заходи 2510 781 668
Амортизація 2515 958 912
Інші операційні витрати 2520 5809 9310
Разом 2550 16900 16172

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

 

Примітки н/д
Керівник Каражелясков I.М.
Головний бухгалтер Нiкiтєнко М.М.