Титульний аркуш

 

24.07.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 236/06
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

             Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення).

 

Генеральний директор       Фрiдбург Ю.Л.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
           

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів

за 2 квартал 2019 року

 

 1. Загальні відомості

 

 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА “МIКРОМЕГАС”
 2. Організаційно-правова форма: Приватне підприємство
 3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30199632
 4. Місцезнаходження: 65058, Одеська обл., м. Одеса, Армiйська, 8-б, офiс
 5. Міжміський код, телефон та факс: 048 7031305, 048 7031305
 6. Адреса електронної пошти: micromegas@emitent.net.ua
 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

 

 1. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку micromegas.com.ua 24.07.2019
  (адреса сторінки) (дата)

 

Зміст

          Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності  
3. Інформація про посадових осіб емітента X
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  
    1) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента X
    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  
5. Відомості про цінні папери емітента:  
    1) інформація про випуски акцій емітента  
    2) інформація про облігації емітента X
    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
    4) інформація про похідні цінні папери емітента  
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  
7. Інформація щодо корпоративного секретаря  
8. Інформація про вчинення значних правочинів  
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
12. Інформація про конвертацію цінних паперів  
13. Інформація про заміну управителя  
14. Інформація про керуючого іпотекою  
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом  
17. Інформація про іпотечне покриття:  
    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  
    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду  
    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
20. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) X
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)  
24. Проміжний звіт керівництва  
25. Твердження щодо проміжної інформації  
26. Примітки:

н/д

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

 1. Повне найменування

            ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА “МIКРОМЕГАС”

 1. Дата проведення державної реєстрації

            26.10.1998

 1. Територія (область)

            Одеська обл.

 1. Статутний капітал (грн)

            2400000

 1. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

 1. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

 1. Середня кількість працівників (осіб)

            138

 1. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            45.21.1 – загальне будiвництво будiвель (новi роботи, роботи з замiни, реконструкцiї та вiдновлення)

            51.33.2 – оптова торгiвля будiвельними матерiалами

            70.32.0 – управлiння нерухомiстю

 1. Органи управління підприємства

            У ПП ВКФ “МIКРОМЕГАС” створенi наступнi органи управлiння i контролю: Вищим органом управлiння Емiтента є Засновник, до виняткової компетенцiї якого вiдносяться: затвердження Статуту Емiтента; визначення головних напрямкiв дiяльностi Емiтента, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; призначення та звiльнення Генерального директора, визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв; заснування, реорганiзацiя та лiквiдацiя фiлiалiв та представництв, визначення їх повноважень; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Емiтента;  З питань, вiднесених до виняткової компетенцiї Засновника, рiшення приймається одноособово Засновником. Виконавчим органом Емiтента, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю є Генеральний директор. До компетенцiї Генерального директора належать всi питання дiяльностi Емiтента, крiм вiднесених до виключної компетенцiї Засновника. Генеральний директор призначається Засновником, пiдзвiтний йому та органiзовує виконання його рiшень.  Контроль за роботою Емiтента здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, яка утворюється в порядку визначеному Засновником. Ревiзiйна комiсiя складає висновок по рiчних звiтах та балансах.

 1. Засновники
Прізвище, ім’я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, якщо засновник – юридична особа Місцезнаходження, якщо засновник – юридична особа Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа

Якщо кількість фізичних осіб – засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

            0

 1. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            Фiлiя Одеське Обласне управлiння АТ “Ощадбанк”

2) МФО банку

            328845

3) поточний рахунок

            26006300423056

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

            н/д

5) МФО банку

            н/д

6) поточний рахунок

            н/д

 

 

 1. Інформація про посадових осіб емітента
 2. Посада

            Генеральний директор

 1. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Фрiдбург Ю.Л.

 1. Ідентифікаційний код юридичної особи

            1789866417

 1. Рік народження

            1949

 1. Освіта

            вища

 1. Стаж роботи (років)

            17

 1. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПП ВКФ “Мiкромегас”, 30199632, ПП “ВКФ “МIКРОМЕГАС”,Генеральний директор

 1. Опис

            Фрiдбург Ю.Л. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 100%

 

 1. Посада

            Головний бухгалтер

 1. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Нiкiтєнко Марiя Миколаївна

 1. Ідентифікаційний код юридичної особи

            3179112909

 1. Рік народження

            1987

 1. Освіта

            вища

 1. Стаж роботи (років)

            6

 1. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПП ВКФ “Мiкромегас”, 30199632, ПП “ВКФ МIКРОМЕГАС”, заступник головного бухгалтера

 1. Опис

            Нiкiтєнко Марiя Миколаївна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє

 

 1. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 

 1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток від користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 26066 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 26066 X X
серiя А 01.09.2006 22942 0 30.09.2009
серiя В 01.09.2006 1659 0 30.09.2009
серiя С 01.09.2006 1465 0 30.09.2009
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (усього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 2572 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 300262 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 328900 X X
Опис н/д

 

 

 

VІІ. Відомості про цінні папери емітента

 

 1. Інформація про облігації емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (шт.) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
08.08.2006 474/2/06 ДК ЦПФР UA150558BA06 цільові 40,4 3579000 Бездокументарні іменні 144591600 0 0 0 30.09.2009
Опис Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй є поповнення обiгових коштiв Емiтента для фiнансування будiвництва суспiльно-житлового комплексу житлових будинкiв iз вбудовано-прибудованими примiщеннями суспiльного призначення i пiдземними паркiнгами за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Армiйська, 8-б (ЖК <Армiйський>). Облiгацiї обертаються вiльно на територiї України.Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Право власностi на облiгацiї виникає з моменту зарахування облiгацiй на рахунки власникiв у цiнних паперах пiсля 100% оплати їх вартостi. Одна облiгацiя серiї А дає право на отримання у власнiсть 0,01 (однiєї сотої) квадратного метра загальної площi житлового примiщення. Придбання облiгацiй здiйснюється пакетом, який вiдповiдає загальної площi об’єкту фiнансування – житлове примiщення (квартира). Погашення облiгацiй, у тому числi дострокове, буде здiйснюватися з моменту прийняття Державною приймальною комiсiєю ЖК <Армiйський> в експлуатацiю як закiнченого об’єкту будiвництва.            
08.08.2006 475/2/06 ДК ЦПФР UA150558BB05 цільові 40,4 667550 Бездокументарні іменні 26969020 0 0 0 30.09.2009
Опис Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй є поповнення обiгових коштiв Емiтента для фiнансування будiвництва суспiльно-житлового комплексу житлових будинкiв iз вбудовано-прибудованими примiщеннями суспiльного призначення i пiдземними паркiнгами за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Армiйська, 8-б (ЖК <Армiйський>). Облiгацiї обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Право власностi на облiгацiї виникає з моменту зарахування облiгацiй на рахунки власникiв у цiнних паперах пiсля 100% оплати їх вартостi. Одна облiгацiя серiї В дає право на отримання у власнiсть 0,01 (однiєї сотої) квадратного метра загальної площi нежитлового примiщення. Придбання облiгацiй здiйснюється пакетом, який вiдповiдає загальної площi об’єкту фiнансування – нежитлове примiщення (офiс). Погашення облiгацiй, у тому числi дострокове, буде здiйснюватися з моменту прийняття Державною приймальною комiсiєю ЖК “Армiйський” в експлуатацiю як закiнченого об’єкту будiвництва.            
08.08.2006 476/2/06 ДП ЦПФР UA150558BC04 цільові 50500 600 Бездокументарні іменні 30300000 0 0 0 30.09.2009
Опис Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй є поповнення обiгових коштiв Емiтента для фiнансування будiвництва суспiльно-житлового комплексу житлових будинкiв iз вбудовано-прибудованими примiщеннями суспiльного призначення i пiдземними паркiнгами за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Армiйська, 8-б (ЖК <Армiйський>). Облiгацiї обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Право власностi на облiгацiї виникає з моменту зарахування облiгацiй на рахунки власникiв у цiнних паперах пiсля 100% оплати їх вартостi. Одна облiгацiя серiї С дає право на отримання у власнiсть 1 (одного) об’єкта фiнансування, яким є паркомiсце у паркiнгу житлового комплексу. Погашення облiгацiй, у тому числi дострокове, буде здiйснюватися з моменту прийняття Державною приймальною комiсiєю ЖК “Армiйський”> в експлуатацiю як закiнченого об’єкту будiвництва.       

 

 

Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)

Основним напрямком дiяльностi ПП ВКФ “Мiкромегас” є надання послуг здiйснення пiдрядних та генпiдрядних робiт з будiвництва об’єктiв нерухомостi, а також залучення фiнансування на будiвництво житлової та комерцiйної нерухомостi, користування i розпорядження коштами, що спрямовуються на фiнансування будiвництва та реалiзацiю об’єктiв.

 

 ПП ВКФ “Мiкромегас” як Генпiдрядник та Iнвестор здiйснює реалiзацiю проекту з будiвництва житлового комплексу “Армiйський”, який складається з трьох житлових будинкiв iз вбудовано-прибудованими примiщеннями суспiльного призначення i пiдземними паркiнгами

 

Станом на 01.07.2014р. комплекс введений в експлуатацiю.

 

 

 

  КОДИ
  Дата 01.07.2019
Підприємство ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА “МIКРОМЕГАС” за ЄДРПОУ 30199632
Територія Одеська область, Приморський р-н за КОАТУУ 5110137500
Організаційно-правова форма господарювання Приватне підприємство за КОПФГ 120
Вид економічної діяльності Будівництво житлових і нежитлових будівель за КВЕД 41.20

Середня кількість працівників: 167

Адреса, телефон: 65058 м. Одеса, Армiйська, 8-б, офiс, 048 7031305

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 30.06.2019 p.

Форма №1

  Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
    I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи 1000 67 54
    первісна вартість 1001 174 174
    накопичена амортизація 1002 ( 107 ) ( 120 )
Незавершені капітальні інвестиції 1005 47 170 49 768
Основні засоби 1010 5 275 4 780
    первісна вартість 1011 28 238 28 259
    знос 1012 ( 22 963 ) ( 23 479 )
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
    первісна вартість 1016 0 0
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
    первісна вартість 1021 0 0
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:      
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0
    інші фінансові інвестиції 1035 5 285 5 285
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 57 797 59 887
    II. Оборотні активи      
Запаси 1100 149 364 154 045
Виробничі запаси 1101 38 614 38 378
Незавершене виробництво 1102 108 980 113 897
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 1 770 1 770
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 38 689 47 039
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
    за виданими авансами 1130 0 0
    з бюджетом 1135 47 47
    у тому числі з податку на прибуток 1136 47 47
    з нарахованих доходів 1140 0 0
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 30 440 34 858
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 114 124
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 114 124
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:      
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
    резервах незароблених премій 1183 0 0
    інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 50 861 53 918
Усього за розділом II 1195 269 515 290 031
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 327 312 349 918
           

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
    I. Власний капітал      
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2 400 2 400
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 9 625 10 118
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 12 025 12 518
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення      
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 26 734 26 066
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 13 759 13 759
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 0 0
у тому числі:      
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0
    резерв незароблених премій 1533 0 0
    інші страхові резерви 1534 0 0
Інвестиційні контракти 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 40 493 39 825
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення      
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:      
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
    товари, роботи, послуги 1615 27 387 30 098
    розрахунками з бюджетом 1620 1 460 2 572
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
    розрахунками зі страхування 1625 178 212
    розрахунками з оплати праці 1630 1 280 2 072
    одержаними авансами 1635 0 0
    розрахунками з учасниками 1640 1 979 1 929
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
    страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 242 510 260 692
Усього за розділом IІІ 1695 274 794 297 575
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 327 312 349 918

 

Керівник                                                 

 

Головний бухгалтер                             

 

  КОДИ
  Дата 01.07.2019
Підприємство ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА “МIКРОМЕГАС” за ЄДРПОУ 30199632
       

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2 квартал 2019 року

Форма №2

І. Фінансові результати

  Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 27 608 16 205
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 24 224 ) ( 15 588 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:

    прибуток

2090 3 384 617
    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 189 162
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1 492 ) ( 1 484 )
Витрати на збут 2150 ( 192 ) ( 169 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1 423 ) ( 455 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності:

    прибуток

2190 466 0
    збиток 2195 ( 0 ) ( 1 329 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 198 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 17 ) ( 101 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток

2290 647 0
    збиток 2295 ( 0 ) ( 1 430 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -154 -68
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:

    прибуток

2350 493 0
    збиток 2355 ( 0 ) ( 1 498 )
           
 1. Сукупний дохід
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 ( 0 ) ( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 493 -1 498

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 13 587 8 725
Витрати на оплату праці 2505 6 196 4 624
Відрахування на соціальні заходи 2510 1 354 1 020
Амортизація 2515 602 614
Інші операційні витрати 2520 10 102 10 017
Разом 2550 31 841 25 000

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,000000 0,000000
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00

 

Керівник                                                 

 

Головний бухгалтер                             

 

  КОДИ
  Дата 01.07.2019
Підприємство ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА “МIКРОМЕГАС” за ЄДРПОУ 30199632
Територія Одеська область, Приморський р-н за КОАТУУ 5110137500
Організаційно-правова форма господарювання Приватне підприємство за КОПФГ 120
Вид економічної діяльності Будівництво житлових і нежитлових будівель за КВЕД 41.20

Середня кількість працівників: 167

Адреса, телефон: 65058 м. Одеса, Армiйська, 8-б, офiс, 048 7031305

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 30.06.2019 p.

Форма №1

  Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
    I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи 1000 67 54
    первісна вартість 1001 174 174
    накопичена амортизація 1002 ( 107 ) ( 120 )
Незавершені капітальні інвестиції 1005 47 170 49 768
Основні засоби 1010 5 275 4 780
    первісна вартість 1011 28 238 28 259
    знос 1012 ( 22 963 ) ( 23 479 )
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
    первісна вартість 1016 0 0
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
    первісна вартість 1021 0 0
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:      
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0
    інші фінансові інвестиції 1035 5 285 5 285
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 57 797 59 887
    II. Оборотні активи      
Запаси 1100 149 364 154 045
Виробничі запаси 1101 38 614 38 378
Незавершене виробництво 1102 108 980 113 897
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 1 770 1 770
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 38 689 47 039
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
    за виданими авансами 1130 0 0
    з бюджетом 1135 47 47
    у тому числі з податку на прибуток 1136 47 47
    з нарахованих доходів 1140 0 0
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 30 440 34 858
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 114 124
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 114 124
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:      
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
    резервах незароблених премій 1183 0 0
    інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 50 861 53 918
Усього за розділом II 1195 269 515 290 031
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 327 312 349 918
           

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
    I. Власний капітал      
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2 400 2 400
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 9 625 10 118
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 12 025 12 518
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення      
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 26 734 26 066
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 13 759 13 759
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 0 0
у тому числі:      
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0
    резерв незароблених премій 1533 0 0
    інші страхові резерви 1534 0 0
Інвестиційні контракти 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 40 493 39 825
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення      
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:      
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
    товари, роботи, послуги 1615 27 387 30 098
    розрахунками з бюджетом 1620 1 460 2 572
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
    розрахунками зі страхування 1625 178 212
    розрахунками з оплати праці 1630 1 280 2 072
    одержаними авансами 1635 0 0
    розрахунками з учасниками 1640 1 979 1 929
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
    страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 242 510 260 692
Усього за розділом IІІ 1695 274 794 297 575
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 327 312 349 918

 

Керівник                                                 

 

Головний бухгалтер                             

 

  КОДИ
  Дата 01.07.2019
Підприємство ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА “МIКРОМЕГАС” за ЄДРПОУ 30199632
       

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2 квартал 2019 року

Форма №2

І. Фінансові результати

  Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 27 608 16 205
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 24 224 ) ( 15 588 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:

    прибуток

2090 3 384 617
    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 189 162
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1 492 ) ( 1 484 )
Витрати на збут 2150 ( 192 ) ( 169 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1 423 ) ( 455 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності:

    прибуток

2190 466 0
    збиток 2195 ( 0 ) ( 1 329 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 198 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 17 ) ( 101 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток

2290 647 0
    збиток 2295 ( 0 ) ( 1 430 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -154 -68
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:

    прибуток

2350 493 0
    збиток 2355 ( 0 ) ( 1 498 )
           
 1. Сукупний дохід
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 ( 0 ) ( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 493 -1 498

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 13 587 8 725
Витрати на оплату праці 2505 6 196 4 624
Відрахування на соціальні заходи 2510 1 354 1 020
Амортизація 2515 602 614
Інші операційні витрати 2520 10 102 10 017
Разом 2550 31 841 25 000

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,000000 0,000000
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00

 

Керівник                                                 

 

Головний бухгалтер