Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                           

                                            Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор       Каражелясков I.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
                        М.П. 26.04.2016
(дата)
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

 

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА «МIКРОМЕГАС»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне пiдприємство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 30199632
4. Місцезнаходження емітента 65063 Одеська область Приморський район м. Одеса вул. Армiйська, 18А
5. Міжміський код, телефон та факс емітента (048) 728-13-08 (048) 728-13-08
6. Електронна поштова адреса емітента Micromegas@emitent.net.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2016
  (дата)
     

 

2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР  
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на сторінці www.micromegas.com.ua в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

 

 

Зміст

 
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів  
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента  
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
17. Інформація про стан корпоративного управління  
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)  
  1. 33. Примітки Участь в холдингових компанiях, концернах, асоцiацiях, об’єднаннях не приймає.

Акцiї, процентнi та дисконтнi облiгацiї, а також похiднi та iншi цiннi папери пiдприємство не випускало.

Викуп власних акцiй протягом року не здiйснювався.

Борговi цiннi папери вiдсутнi.

Форма iснування облiгацiй — бездокументарна, тому бланки сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутнi.

Торгiвля цiнними паперами на бiржовому ринку не здiйснювалась. Фактiв лiстингу або делiстингу не було. Розмiщення цiнних паперiв вiдбувається серед акцiонерiв пiдприємства. Мета емiсiї — Збiльшення залучення iнвестицiй для поповнення обiгових коштiв, для подальшого технiчного та соцiального розвитку пiдприємства, а також для збiльшення статутного капiталу товариства. Продовження термiну погашення не було.

Збори не проводяться.

Iнформацiя про похiднi цiннi папери протягом 2015 року не подавалася.

Пiдприємство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, розподiлення та виробництво електроенергiї, газу та води, тому таблиця 13.4 та 13.5 вiдсутня.

Облiгацiї розмiщуються шляхом вiдкритого продажу протягом загально встановленого Емiтентом строку розмiщення: —

Посада корпоративного секретаря вiдсутня.

Корпоративне управлiння у пiдприємства вiдсутнє.

Прсадовi особи часткою у статутному капiталi не володiють.

Особлива iнформацiя не подавалася.

Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб (за звiтний перiод) не мав участi

 

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «МІКРОМЕГАС»  
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) серія А00 №252066  
3. Дата проведення державної реєстрації 26.10.1998  
4. Територія (область) Одеська область  
5. Статутний капітал (грн.) 2400000.00  
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000  
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000  
8. Середня кількість працівників (осіб) 252  
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД  
41.20 БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ  
81.10 КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ  
46.73 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕРЕВИНОЮ, БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ  
10. Органи управління підприємства Система корпоративного управління діє згідно принципів, передбачених статутом товариства. Управління Товариством здійснюють: — вищий орган управління — Засновник; — одноособовий виконавчий орган — Генеральний директор; — органи контролю — Ревiзiйна комiсiя.  
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ООУ АТ «ОЩАДБАНК»
2) МФО банку 328845
3) Поточний рахунок 26006300423056
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті Філія ОГУ Банк «Фінанси та Кредит» ТОВ
5) МФО банку 328823
6) Поточний рахунок 26004000015980
         

 

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
господарська діяльність , пов»язана із створенням об»єтів архітектури серія АД № 072496 24.09.2012 Державна архітектурно-будівельна інспекція України .   .
Опис Безстрокова

 

 

 

15. Інформація про рейтингове агенство 

 

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
Рейтингове агенство «Кредит-Рейтинг» Уповноважене рейтингове агенство 26.12.2007 uaB+

 

 

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
      0.000000000000
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фрiдбург Юрiй Лейбович КК 692155 22.08.2001 Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi 100.000000000000
Усього 100.000000000000

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1) посада Генеральний директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Каражелясков Іван Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ 915402 22.12.1997 Малиновським РВ УМВС України в Одеській області
4) рік народження** 1965
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 09.2010 — 02.2013 — виконавчий директор ПП «Мікромегас»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 01.02.2013 Безстроково

9) опис   Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов’язки посадової особи згідно Статуту товариства:затвердження Статуту Емiтента; визначення головних напрямкiв дiяльностi Емiтента, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; призначення та звiльнення Генерального директора, визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв; заснування, реорганiзацiя та лiквiдацiя фiлiалiв та представництв, визначення їх повноважень; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Емiтента; прийняття рiшень про припинення дiяльностi Емiтента, призначення лiквiдацiйної комiсiї; З питань, вiднесених до виняткової компетенцiї Засновника, рiшення приймається одноособово Засновником.

До компетенцiї Генерального директора належать всi питання дiяльностi Емiтента, крiм вiднесених до виключної компетенцiї Засновника. Генеральний директор призначається Засновником, пiдзвiтний йому та органiзовує виконання його рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi Емiтента без довiреностi у межах встановлених Статутом Емiтента та рiшеннями Засновника. Генеральний директор Емiтента керує дiяльнiстю Емiтента i несе особисту вiдповiдальнiсть в межах, передбачених трудовим договором та чинним законодавством за виконання покладених на нього завдань. Генеральний директор має право пiдпису будь-яких документiв стосовно дiяльностi Емiтента щодо взаємовiдносин з банкiвськими установами, державними органами, а також iнших документiв, необхiдних для забезпечення фiнансово-господарської дiяльностi Емiтента без окремої довiреностi. Генеральний директор Емiтента має право без попереднього погодження з Засновником укладати договори з третiми особами про надання послуг, придбання та реалiзацiю матерiальних цiнностей. Генеральний директор може доручати вирiшення окремих питань, що входять до його компетенцiї, своїм заступникам, керiвникам структурних пiдроздiлiв та iншим працiвникам Емiтента.

 

Генеральний директор ПП виробничо — комерційна фірма «МІКРОМЕГАС» 65063, Одеська область, м. Одеса, вул. Армійська, буд. 18 «А»

Дата обрання ПО та термін, на який обрано з 01/02/2013 безстроково

Перелік попередніх посад:

09/2010 — 02.2013 — виконавчий директор ПП «Мікромегас»

Розмір виплаченої винагороди. в т.ч. в натуральній формі складає 110876,01 грн

Стаж керівної роботи 5 років

 

 

1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нікітєнко Марія Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КК 995280 05.02.2003 Приморським РВ УМВС України в Одеській області
4) рік народження** 1985
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник головного бухгалтера ПП ВКФ «МІКРОМЕГАС»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 11.09.2012 Безстроково

9) опис   Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Частки у Статутному фонді товариства не має. Призначена наказом генерального директора №97-П від 11.09.2012 року.

Працює Головний бухгалтер Приватне підприємство виробничо — комерційна фірма «МІКРОМЕГАС» 65063, Одеська область, м. Одеса, вул. Армійська, буд. 18 «А», інші посади не обіймає.          

Перелік попередніх посад:

Заступник головного бухгалтера ПП ВКФ «МІКРОМЕГАС»

Головний бухгалтер Обов’язки: Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями. За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства. Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах. Організує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства.Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов’язки. Знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.

Службовi особи вiдповiдають за заподiяну ними Емiтенту шкоду вiдповiдно до чинного законодавства України. Службовi особи повиннi зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю i несуть за її розголошення вiдповiдальнiсть, передбачену чинним законодавством України.

Розмір виплаченої винагороди. — 39785,55 грн.       

 

 

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

 

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника Привілейованііменні привілейовані на пред’явника
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника Привілейованііменні привілейовані на пред’явника
Усього 0 0 0 0 0 0
                   

 

 

VIII. Інформація про дивіденди

 

  За результатами звітного періоду За результатами попереднього періоду
За простими акціями За привілейованими акціями За простими акціями За привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.     844919.77  
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн        
Сума виплачених дивідендів, грн     564325  
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів д/н д/н д/н д/н
Дата виплати дивідендів д/н д/н 25.12.2014 д/н
Опис Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв 28.12.2015 року.Засновнику ПП ВКФ «МИКРОМЕГАС» Фрiдбургу Ю.Л. були   виплаченi дивiденди у розмiрi 564 328,00 грн

 

           

 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи ПАТ «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв»
Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 04107 УКРАЇНА  д/н м. Київ вул. Тропiнiна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон (044) 585-42-40
Факс (044) 585-42-40
Вид діяльності Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку — депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiя цiнних паперiв
Опис Здiйснення послуг згiдно договору

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи АКФ «Грантье»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21026423
Місцезнаходження 65010 Україна Приморський м. Одеса проспект Адмiральський, 33А, оф. 216
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4420
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.01.2011
Міжміський код та телефон (0482) 32-46-98
Факс 32-46-99
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Здiйснення послуг згiдно договору

 

 

 

 

  1. Відомості про облігації емітента ( для кожного непогашеного випуску облігацій )
1) процентні облігації

 

Датареєстрації

випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн. Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати проценітв Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
д/н                0.00          0 д/н 0.00 0.000000000000   0.00 д/н
Опис  

 

 

2) дисконтні облігації

 

Датареєстрації

випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн. Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8
д/н                0.00          0 д/н 0.00 д/н
Опис  

 

 

3) цільові ( безпроцентні ) облігації

 

Датареєстрації

випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн. Найменування товару (послуги), під який здійснено емісію Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
08.08.2006 474/2/06 ДКЦПФР          40.40    3579000 Документарнi iменнi 144591600.00 Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй є поповнення обiгових коштiв Емiтента для фiнансування будiвництва суспiльно-житлового комплексу житлових будинкiв iз вбудовано-прибудованими примiщеннями суспiльного призначення i пiдземними паркiнгами за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Армiйська, 8-б (ЖК <Армiйський>). 30.09.2009
Опис Облiгацiї серiї АМетою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй є поповнення обiгових коштiв Емiтента для фiнансування будiвництва суспiльно-житлового комплексу житлових будинкiв iз вбудовано-прибудованими примiщеннями суспiльного призначення i пiдземними паркiнгами за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Армiйська, 8-б (ЖК <Армiйський>). Облiгацiї обертаються вiльно на територiї України. Розмiщення (первинний продаж) облiгацiй Емiтента здiйснюється за участю торговця цiнними паперами ВАТ «МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК», який є професiйним учасником фондового ринку, протягом встановленого Емiтентом строку розмiщення — до 16 лютого 2009 р. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Право власностi на облiгацiї виникає з моменту зарахування облiгацiй на рахунки власникiв у цiнних паперах пiсля 100% оплати їх вартостi. Одна облiгацiя серiї А дає право на отримання у власнiсть 0,01 (однiєї сотої) квадратного метра загальної площi житлового примiщення. Придбання облiгацiй здiйснюється пакетом, який вiдповiдає загальної площi об’єкту фiнансування — житлове примiщення (квартира). Погашення облiгацiй, у тому числi дострокове, буде здiйснюватися з моменту прийняття Державною приймальною комiсiєю ЖК <Армiйський> в експлуатацiю як закiнченого об’єкту будiвництва. Погашення протягом 2015 року не було.  
08.08.2006 475/2/06 ДКЦПФР          40.40    667550 Документарнi iменнi 26969020.00 Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй є поповнення обiгових коштiв Емiтента для фiнансування будiвництва суспiльно-житлового комплексу житлових будинкiв iз вбудовано-прибудованими примiщеннями суспiльного призначення i пiдземними паркiнгами за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Армiйська, 8-б (ЖК <Армiйський>). 30.09.2009
Опис Облiгацiї серiї ВМетою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй є поповнення обiгових коштiв Емiтента для фiнансування будiвництва суспiльно-житлового комплексу житлових будинкiв iз вбудовано-прибудованими примiщеннями суспiльного призначення i пiдземними паркiнгами за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Армiйська, 8-б (ЖК <Армiйський>). Облiгацiї обертаються вiльно на територiї України. Розмiщення (первинний продаж) облiгацiй Емiтента здiйснюється за участю торговця цiнними паперами ВАТ «МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК», який є професiйним учасником фондового ринку, протягом встановленого Емiтентом строку розмiщення — до 16 лютого 2009 р. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Право власностi на облiгацiї виникає з моменту зарахування облiгацiй на рахунки власникiв у цiнних паперах пiсля 100% оплати їх вартостi. Одна облiгацiя серiї В дає право на отримання у власнiсть 0,01 (однiєї сотої) квадратного метра загальної площi нежитлового примiщення. Придбання облiгацiй здiйснюється пакетом, який вiдповiдає загальної площi об’єкту фiнансування — нежитлове примiщення (офiс). Погашення облiгацiй, у тому числi дострокове, буде здiйснюватися з моменту прийняття Державною приймальною комiсiєю ЖК <Армiйський> в експлуатацiю як закiнченого об’єкту будiвництва.Погашення протягом 2015 року не було.  
08.08.2006 476/2/06 ДКЦПФР        50500.00        600 Документарнi iменнi 30300000.00 Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй є поповнення обiгових коштiв Емiтента для фiнансування будiвництва суспiльно-житлового комплексу житлових будинкiв iз вбудовано-прибудованими примiщеннями суспiльного призначення i пiдземними паркiнгами за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Армiйська, 8-б (ЖК <Армiйський>). 30.09.2009
Опис Облiгацiї серiї СМетою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй є поповнення обiгових коштiв Емiтента для фiнансування будiвництва суспiльно-житлового комплексу житлових будинкiв iз вбудовано-прибудованими примiщеннями суспiльного призначення i пiдземними паркiнгами за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Армiйська, 8-б (ЖК <Армiйський>). Облiгацiї обертаються вiльно на територiї України. Розмiщення (первинний продаж) облiгацiй Емiтента здiйснюється за участю торговця цiнними паперами ВАТ «МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК», який є професiйним учасником фондового ринку, протягом встановленого Емiтентом строку розмiщення — до 16 лютого 2009 р. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Право власностi на облiгацiї виникає з моменту зарахування облiгацiй на рахунки власникiв у цiнних паперах пiсля 100% оплати їх вартостi. Одна облiгацiя серiї С дає право на отримання у власнiсть 1 (одного) об’єкта фiнансування, яким є паркомiсце у паркiнгу житлового комплексу. Погашення облiгацiй, у тому числi дострокове, буде здiйснюватися з моменту прийняття Державною приймальною комiсiєю ЖК <Армiйський> в експлуатацiю як закiнченого об’єкту будiвництва. Погашення протягом 2015 року не було.  

 

 

  1. XI. Опис бізнесу

 

 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

 

ПП ВКФ «МІКРОМЕГАС» (далі за текстом — «Емітент) засноване згідно з прийнятим 26 жовтня 1998

року рішенням Засновника — громадянина України Фрідбурга Юрія Лейбовича (паспорт серія КК №

692155 виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 22 серпня 2001 року) та

зареєстроване виконкомом Одеської міської ради «26» жовтня 1998 р. за реєстраційним № 1 556 120 000

000 2707.

Протягом існування Підприємство, злиття, поділу, приєднань, перетворень та виділу не відбувалось.

 

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

 

Інформація про організаційну структуру емітента

У ПП ВКФ «МІКРОМЕГАС» створюються наступні органи управління і контролю: — вищий орган

управління — Засновник; — одноособовий виконавчий орган — Генеральний директор; — органи контролю —

Ревізійна комісія. Службовими особами Емітента є Генеральний директор, Головний бухгалтер, Голова

Ревізійної комісії. Службові особи відповідають за заподіяну ними Емітенту шкоду відповідно до чинного

законодавства України. Службові особи повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну

інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

Вищим органом управління Емітента є Засновник — громадянин України Фрід6ург Юрій Лейбович

(паспорт серія КК № 692155 виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 22 серпня 2001

року), до виняткової компетенції якого відносяться: затвердження Статуту Емітента; визначення головних

напрямків діяльності Емітента, затвердження його планів та звітів про їх виконання; призначення та

звільнення Генерального директора, визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків;

заснування, реорганізація та ліквідація філіалів та представництв, визначення їх повноважень; винесення

рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Емітента; прийняття рішень про

припинення діяльності Емітента. призначення ліквідаційної комісії; 3 питань, віднесених до виняткової

компетенції Засновника. рішення приймається одноособово Засновником. Виконавчим органом Емітента,

який здійснює керівництво його поточною діяльністю є Генеральний директор. До компетенції

Генерального директора належать всі питання діяльності Емітента, крім віднесених до виключної

компетенції Засновника. Генеральний директор призначається Засновником, підзвітний йому та

організовує виконання його рішень Генеральний директор діє від імені Емітента без довіреності у межах

встановлених Статутом Емітента та рішеннями Засновника. Генеральний директор Емітента керує

діяльністю Емітента і несе особисту відповідальність в межах, передбачених трудовим договором та

чинним законодавством за виконання покладених на нього завдань. Генеральний директор має право

підпису будь-яких документів стосовно діяльності Емітента щодо взаємовідносин з банківськими

установами, державними органами, а також інших документів, необхідних для забезпечення фінансово-

господарської діяльності Емітента без окремої довіреності. Генеральний директор Емітента має право без

попереднього погодження 3 Засновником укладати договори з третіми особами про надання послуг,

придбання та реалізацію матеріальних цінностей. Генеральний директор може доручати вирішення

окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам, керівникам структурних підрозділів

та іншим працівникам Емітента Контроль за роботою Емітента здійснюється Ревізійною комісією, яка

утворюється в порядку визначеному Засновником. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та

балансах.

дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження — відсутні

зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом — не було

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

 

— середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу 140 (осіб),

— середньої чисельності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 101 (осіб),

— чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 1 (осіб),

— фонд оплати праці 4871 тис грн

— факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року — зменшився у зв’язку із зменшенням середньооблікової чисельності штатних працівників.

— кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента.

 

 

 

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання, зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання

 

немає

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

 

немає

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

 

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб Підприємство не отримувала.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

 

НАКАЗ

по ПП ВКФ «МІКРОМЕГАС»

м. Одеса

№ 439 від «04» січня 2011 р.

 

 

Про облікову політику підприємства

 

На виконання Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІ, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказами Міністерства фінансів України, інших нормативно-правових актів, з метою дотримання товариством єдиної методики відображення господарських операцій і забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності,-

 

НАКАЗУЮ:

 

  1. Встановити у товаристві наступну облікову політику:

1). Тривалість нормального операційного циклу виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг) один календарний місяць.

2). Встановити наступні методи обліку і принципи оцінки активів і зобов’язань товариства.

2.1). Основні засоби, нематеріальні активи;

2.1.1). Одиницею обліку вважати окремий об’єкт основних засобів, інших необігових матеріальних активів, окремий вид;

2.1.2). Групування основних засобів і нематеріальних активів у аналітичному обліку проводити згідно Плану рахунків активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженому наказом Міністерства фінансівУкраїни від 30.11.1999р № 291 (Далі -план рахунків).

2.1.3). У складі малоцінних необігових активів ураховувати об’єкти вартістю не більше 1000 грн (одна тисяча) і з очікуваним строком використання (експлуатації) більше одного року (або операційного циклу).

2.1.4). Ліквідаційну вартість об’єктів основних засобів і нематеріальних активів прийняти рівною 0 (ноль) грн.

2.1.5). Амортизацію об’єктів основних засобів нараховувати податковим методом.

2.1.6). Амортизацію малоцінних необігових матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховувати методом списання 100% вартості у першому місяці використання об’єкту.

2.1.7). Амортизацію нематеріальних активів здійснювати податковим методом.

2.1.8). Переоцінку балансової вартості основних засобів, нематеріальних активів, інших необігових активів до їх справедливої вартості проводити 1 раз у рік станом на 01 грудня поточного року, якщо їх залишкова вартість відхиляється від справедливої більш, ніж на 10%.

2.1.9). При переоцінці необігових активів суму дооцінки зараховувати до додаткового капіталу щорічно, згідно П(С)БУ-7.

2.2). Запаси.

2.2.1). Одиницею запасів вважати кожну назву, однорідну групу, вид цінностей.

2.2.2). Аналітичний облік руху запасів відображати:

у бухгалтерії — у кількісно-сумовому відображенні;

на складах — у кількісному відображенні.

2.2.3). Транспортного-заготівельні витрати ураховувати на окремому субрахунку 2801 «Транспортно-заготівельні витрати», які відкривають до відповідного рахунку запасів.

2.2.4). Оцінку вибуття запасів, матеріалів,БМР, інших виробничих запасів здійснюють методом ФИФО.

2.2.5). Переоцінку запасів проводити щорічно на підставі рішення постійно діючої інвентаризаційної комісії.

2.2.6). Спецодяг, виданий під звіт працівникам, враховувати на особових картках останніх протягом всього встановленого строку його використання. Списання спецодягу, виданого під звіт, до закінчення встановлених строків його використання здійснювати лише на підставі актів про його непридатність. Акти подавати до бухгалтерії у відповідності з графіком документообігу.

2.3). Заборгованість та забезпечення.

2.3.1). Резерв сумнівних боргів формувати методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості.

2.3.2). Забезпечення на додаткове пенсійне забезпечення, гарантійне зобов’язання, виплати працівникам інструментами власного капіталу, інші майбутні витрати та платежі не провадити.

2.4). Доходи та витрати

2.4.1). Оцінку ступіню закінченості операції з надання послуг (виконанню робіт) провадити шляхом вивчення виконаної роботи та послуг, наданих на визначену дату.

2.4.2). Перелік статей калькулювання виробничої собівартості продукції:

прямі матеріальні витрати;

прямі витрати на оплату праці;

інші прямі витрати;

зміні загальновиробничі і постійні розподілені загальновиробничі витрати і т.п.

2.4.3). Перелік змінних загальновиробничих витрат:

основна і додаткова заробітна плата загальновиробничого персоналу і відрахування на соціальні заходи;

витрати на водопостачання;

витрати на електроенергію для забезпечення технологічного процесу і т.д.

2.4.4). Перелік постійних загальновиробничих витрат:

заробітна плата і інші виплати апарату управління відділами і структурними підрозділами, а також відрахування на соціальні заходи;

витрати на опалення, освітлення, водозабезпечення, утримання, охорону виробничих приміщень та інші послуги;

амортизація основних засобів загальновиробничого призначення;

витрати на операційну оренду основних засобів виробничого призначення, охорону праці і техніку безпеки;

витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування основних засобів загальновиробничого призначення і т.п.

2.4.5). Змінні і постійні загальновиробничі витрати розподіляти на об’єкти витрат пропорційно прямим виробничим витратам, або іншим методом, передбаченим П(С)БУ(16).

2.4.6). Для перерозрахунку доходів, витрат і руху грошових коштів в іноземній валюті не використовувати середньозважувальний валютний курс.

2.4.7). Фінансові витрати, пов’язані із створенням кваліфікованих активів, капіталізувати; включати у фінансові витрати поточного періоду.

2.5). Перелік пов’язаних сторін наведений у додатку 1. Оцінку активів і зобов’язань в операціях з пов’язаними сторонами здійснювати методом порівнювальної балансової вартості.

2.6). Господарській і звітні сегменти.

2.7). Оцінку майбутніх грошових потоків від активів для цілей зменшення їх корисності провадити на підставі довгострокових фінансових планів товариства.

2.8). Періодичність відображення відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов’язань — щоквартально.

2.9). База розподілу витрат по операціях з інструментами власного капіталу.

2.10). Фінансові активи, набуті в результаті систематичних операцій, визнавати на дату виконання контракту.

2.11). Інвестиційну нерухомість відображати на дату балансу за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності.

 

  1. Організація бухгалтерського обліку.

3). Ведення обліку у товаристві здійснює бухгалтерський відділ на чолі з головним бухгалтером.

4). Бухгалтерський облік вести у відповідності з Планом рахунків і розробленим на його підставі робочим планом рахунків, наведеним у додатку 1. Для забезпечення необхідної деталізації облікової інформації дозволити головному бухгалтеру своїм розпорядженням вводити додаткові субрахунки.

5). Облік витрат товариства вести на рахунках класу 9 «Витрати діяльності» с; без використання рахунків класу 8 «Витрати по елементах».

6). Бухгалтерський облік вести по журнально-ордерній формі з використанням комп’ютерної програми «Підприємство 1С7.7 «.

7). Завдання з визначення строку корисного використання і вибіру методу нарахування амортизації основних засобів, інших необігових матеріальних , нематеріальних активів покласти на постійно діючу інвентаризаційну комісію.

9). Інвентаризація активів, капіталу і зобов’язань.

9.1). Інвентаризацію активів, капіталу і зобов’язань проводити станом на 01 грудня поточного року. Щоквартально несподівано проводити інвентаризацію у обов’язкових випадках, передбачених п. 3 Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів і розрахунків, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994р. № 69.

9.2). Склад постійно діючої інвентаризаційної комісії затверджується окремим розпорядженням.

10). Філіали, представництва, відділення і інші відокремлені підрозділи приватного підприємства не складають окремий баланс; передають бухгалтерські документи до центральної бухгалтерії для ведення обліку.

11). Покласти на головного бухгалтера, генерального директора відповідальність за недопущення несанкціонованого доступу до облікової інформації.

12). Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного бухгалтера підприємства.

 

 

 

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

 

Емітент не має інших дочірніх підприємств, філій та представництв.

Основними видами продукції Емітента с виконання функцій генерального підрядника, будівництво багатоповерхових житлових будинків та торгівля 6удівельними матеріалами.

Стійкий зріст попиту на об’єкти житла в Одеській області обумовлений територіальним розташуванням м. Одеса, що знаходиться в курортному, екологічно чистому регіоні на березі Чорного моря. Це визначило незначне зменшення цін на нерухомість в порівнянні з іншими регіонами. На цей час вартість житла в центрі м. Одеса досягла 40-45 тисяч гривень за один квадратний метр. Поряд із цим. на цей час зростає тенденція, щодо будівництва житла бізнес-класу та економ-класу для

населення з середнім рівнем доходів, у вигляді комплексів в яких поряд із місцем для проживання буде розташована необхідна мешканцям житла інфраструктура, а саме: оздоровчі заклади, офісні приміщення, служби сервісу та побуту, місця відпочинку, у т.ч. активного, дитячі майданчики тощо. Крім того, більшість потенційних покупців житла у таких комплексах здійснюють внутрішню забудову та перепланування квартир за індивідуальними проектами, що с одним із вагомих факторів при виборі ними житла саме у комплексі, оснащеному усіма видами сучасного обладнання з високо розвинутою інженерною інфраструктурою, що дозволяє забезпечити світовий рівень комфорту і сервісу проживання мешканців.

Основним напрямком діяльності Емітента е будівництво багатоповерхових житлових будівель і споруд громадського призначення, офісних та торгівельних центрів. паркінгів тощо. Виробнича діяльність Емітента не має визначеного сезонного характеру. Емітент спеціалізується на будівництві якісного житла для населення із середнім та вище середнього рівнем прибутків. Комплекси, що будуються Емітентом є об’єктами з поліпшеним плануванням квартир, які оснащені автономними насосними, трансформаторними підстанціями, газовими котельними. Ринок збуту — де ринок житлової та нежитлової (у тому числі офісної) нерухомості м. Одеса та Одеської області.

Можливі фактори ризику:

—     зменшення попиту на основну продукцію підприємства;

—     зміна кон’юнктури ринку;

—     податковий ризик, пов’язаний зі змінами у податковому законодавстві;

—     нестабільність законодавчої бази України;

—     погіршення загальної політичної та економічної ситуації Україні;

—     форс-мажорні обставини.

На сьогодні загрози банкрутства для Емітента не існує, конфлікту інтересів у керівництві Емітента немає.

Інших факторів ризику, крім тих, що пов’язані зі специфікою діяльності Емітента (загострення конкуренції, загальне зменшення попиту на продукцію компанії тощо), немає.

Процедури банкротства та санації до Емітента не застосовувались.

Конкурентними перевагами Емітента є;

— жорстке дотримання вимог щодо якості будівельно-монтажних робіт;

— жорстке дотримання запланованих та оголошених строків введення об’єктів будівництва в експлуатацію;

— використання для спорудження внутрішніх та зовнішніх стін керамічної поризованої цегли з високими експлуатаційними властивостями, інших будівельних матеріалів «нового покоління».

Ключові конкуренти БК «Будова», БК «Грані», БК «Гефест, БК «Зарс» та інші

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

 

Протягом 2011 року що перевіряється підприємством понесені витрати у сумі 327 тис. грн. на придбання, виготовлення основних засобів та інших НМА , які відображені по дебету рахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» відомості 4.1. Придбані основні засоби на підставі Актів приймання-передачі прийняти у експлуатацію.

Об’єкти необоротних активів списувалися з балансу в разі продажу та у разі ліквідації на суму 468 тис. грн. через невідповідність критеріям визначення активом. Ліквідація об’єктів необоротних активів оформлялося актами на списання, які затверджувалися генеральним директором підприємства.

Протягом 2012 року придбання ОЗ було на суму 426 тис. грн., вибуття на 30 тис. грн.

Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування — покищо не планує

Протягом 2013 року придбання ОЗ було на суму 202 тис. грн., вибуття на 508 тис. грн.

Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування — покищо не планує

Протягом 2014 року придбання ОЗ було на суму 837 тис. грн., вибуття на 21907 тис. грн.

Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування — покищо не планує

Протягом 2015 року придбання ОЗ було на суму 2082 тис. грн., вибуття на 250 тис. грн.

Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування — покищо не планує

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

 

немає

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

 

Основні засоби утримуються з метою використання їх у процесі надання послуг та для здавання їх в оренду іншим особам, а також для здійснення адміністративних. Очікуваний строк корисного використання (експлуатації) необоротних активів більше одного року. Необорні активі на підприємстві представлені основними засобами виробничого призначення. В бухгалтерському обліку і звітності інформація про основні засоби та інші необоротні активи розкрита у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». Облік операцій пов’язаннях з орендою основних засобів відповідають вимогам визначених у П(С)БО 14 «Оренда». Аналітичний облік основних засобів та інших необоротних матеріальних   активів ведеться за їх групами та окремими об’єктами. Синтетичний облік основних засобів ведеться на рахунку 10 «Основні засоби» у журналі ордері № 4. Необоротні активи відображаються в бухгалтерському обліку за первісною і переоціненою вартістю.

Всі ОЗ власні, обмеження відсутні.

будь-які значні правочини емітента щодо них — відсутні

виробничі потужності та ступінь використання обладнання — 100%. місцезнаходження основних засобів — місцезнаходження оемітента

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства — не впливають

 

інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення — немає

 

 

 

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

В господарській діяльності Емітента існують наступні фактори ризику:

зменшення попиту на основну продукцію підприємства;

:зміна кон’юнктури ринку;

податковий ризик, який пов’язаний зі змінами у податковому законодавстві;

нестабільність законодавчої бази в цілому;

погіршення загальної економічної ситуації в У країні;

форс-мажорні обставини.

На діяльність Підприємства впливають законодавчі та економічні проблеми: недосконалість

законодавства України, інфляційні процеси.

На цей час загрози банкротства для компанії не існує. Інших факторів ризику. крім тих, що пов’язані зі специфікою діяльності Емітента (загострення конкуренції, загальне зменшення попиту на продукцію, роботи, послуги Емітента тощо) немає.

 

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

 

дані відсутні

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Основним джерелом фінансування будівельних робіт Підприємства е власний капітал та кошти, при

недостатності обігових коштів Підприємство оформлює короткострокові кредити. В міру підвищення

ступеня готовності об’єктів будівництва очікується надходження коштів від інвесторів, зміна структури джерел фінансування, покращення ліквідності на користь власних коштів (надходжень від реалізації облігацій).

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

 

На кінець 2015 року підприємство має невиконані договори з інвесторами щодо будівництва та передачі у власність житла на суму близько 143 млн.грн. Очікуваний прибуток від виконання цих договорів складає близько 13-16 млн.грн.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

 

В у монах поточної кон’юнктури ринку нерухомості Одеса та Одеської області та прогнози щодо його

подальшого зростання міста, зростаючої потреби у збільшенні житлового фонду за рахунок будівництва

житла підвищеної комфортності, перспективи діяльності Емітента на поточний та наступний роки

можливо оцінити як такі, що мають тенденцію до стійкого динамічного зростання обсягів фінансування та реалізації житла. Емітент має намір і надалі розвивати і розширювати свою діяльність и Одеському регіоні шляхом здійснення будівництва житла бізнес-класу, бізнес-центрів, тощо.

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

 

Емітент не провадить самостійних наукових розробок, але для власних потреб проводить маркетингові дослідження ринку нерухомості м. Одеса та Одеської області, у тому числі щодо будівництва житла;

застосовує новітні технології у галузі будівництва житлових та нежитлових приміщень, сучасні 6удівсльні матеріали з особливими властивостями.

 

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

 

Є незавершені судові справи

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

 

Підприємство є засновником наступних юридичних осіб:

 

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ В1ДПОВ1ДАЛЬНІСТЮ «МІКРОМЕГАС ІНВЕСТ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39132911

Місцезнаходження Україна, 65058, Одеська область, м. Одеса, вул. Армійська, 18-А.

 

Основним напрямком дiяльностi ПП ВКФ «Мiкромегас» є надання послуг здiйснення пiдрядних та генпiдрядних робiт з будiвництва об’єктiв нерухомостi, а також залучення фiнансування на будiвництво житлової та комерцiйної нерухомостi, користування i розпорядження коштами, що спрямовуються на фiнансування будiвництва та реалiзацiю об’єктiв. Виробнича дiяльнiсть Емiтента не має визначеного сезонного характеру. ПП ВКФ «Мiкромегас» як Генпiдрядник та Iнвестор здiйснює реалiзацiю кількох проектів з будівництва, а саме: житлового комплексу «Янтарний» (с.Іллічівка Комінтернівського району), ЖК «Курортний» (м.Одеса, пров.Курортний), ЖК «Гармонія» (м.Умань) і т.д.

 

 

 

 

   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
 1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

 

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби , всього (тис.грн.)  
На початок періоду На кінець періоду На початок періоду На кінець періоду На початок періоду На кінець періоду  
1.Виробничого призначення 4587.000 5828.000 0.000 0.000 4587.000 5828.000  
— будівлі та споруди 2310.000 2092.000 0.000 0.000 2310.000 2092.000  
— машини та обладнання 276.000 0.000 0.000 0.000 276.000 0.000  
— транспортні засоби 947.000 875.000 0.000 0.000 947.000 875.000  
— земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
— інші 1054.000 2861.000 0.000 0.000 1054.000 2861.000  
2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
— будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
— машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
— транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
— земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
— інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
Усього 4587.000 5828.000 0.000 0.000 4587.000 5828.000  

 

Пояснення : Всi основнi засоби власнi, обмеження щодо використання вiдсутнi. Мiсцезнаходження — за мiсцезнаходженням емiтента.

—     термiни та умови користування основними засобами (за основними групами)

—     первiсна вартiсть основних засобiв — на початок року 23665 тис.грн.; на кiнець року 25497 тис.грн.

—     ступiнь їх зносу 77,14%

—     ступiнь їх використання

—     сума нарахованого зносу 19669 тис. грн.

 

Ступень використання основних засобiв — 100%

 

 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 5101 19850
Статутний капітал (тис.грн.) 2400 2400
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 2400 2400
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов’язання — Поточні зобов’язання — Забезпечення наступних виплат і платежів — Доходи майбутніх періодів
Висновок Розрахункова вартість чистих активів(5101.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(2400.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
       

 

 

  1. 3. Інформація про зобов’язання емітента

 

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х
Зобов’язання за цінними паперами Х 65546.00 Х Х
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : Х 65546.00 Х Х
Зобов’язання за цiльовими (безпроцентними) облiгацiями д/н 65546.00 0.000 д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): Х 0.00 Х Х
  д/н 0.00 0.000 д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): Х 0.00 Х Х
За векселями (всього) Х 0.00 Х Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): Х 0.00 Х Х
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): Х 0.00 Х Х
д/н д/н 0.00 0.000 д/н
Податкові зобов’язання Х 1106.00 Х Х
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х
Інші зобов’язання Х 203702.00 Х Х
Усього зобов’язань Х 270354.00 Х Х
Опис Цiльове фiнансування будiвництва, станом на 31.12.2015 року, складає 15 692 тис. грн.

 

 

           

 

 

 

    Коди
  Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
Підприємство ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «МІКРОМЕГАС» за ЄДРПОУ 30199632
Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 5110137500
Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО за КОПФГ 120
Вид економічної діяльності БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ за КВЕД 41.20
Середня кількість працівників 252    
Одиниця виміру : тис. грн.    
Адреса 65063 Одеська область Приморський район м. Одеса вул. Армiйська, 18А, т.(048) 728-13-08

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

   
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   V  
за міжнародними стандартами фінансової звітності      
             

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на «31» грудня 2015 р.

 

                                                                      Форма № 1                                     Код за ДКУД 1801001

 

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
                                                   1 2 3 4
I. Необоротні активиНематеріальні активи

 

1000 35 48
первісна вартість 1001 70 95
накопичена амортизація 1002 35 47
Незавершені капітальні інвестиції 1005 44809 45508
Основні засоби 1010 4587 5828
первісна вартість 1011 23665 25497
знос 1012 19078 19669
Інвестиційна нерухомість 1015
Довгострокові біологічні активи 1020
Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

1030 6109 5336
інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 55540 56720
II. Оборотні активиЗапаси 1100 72752 92033
Виробничі запаси 1101 10250 17066
Незавершене виробництво 1102 60732 73197
Товари 1104 1770 1770
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 76779 75425
Дебіторська заборгованість за розрахунками:за виданими авансами

 

1130
з бюджетом 1135
у тому числі з податку на прибуток 1136
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 9221 14947
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 21 313
Рахунки в банках 1167 21 313
Витрати майбутніх періодів 1170
Інші оборотні активи 1190 23384 36017
Усього за розділом II 1195 182157 218735
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 237697 275455

 

Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
                                                  1 2 3 4
І. Власний капіталЗареєстрований (пайовий) капітал

 

1400 2400 2400
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410 14935
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2515 2701
Неоплачений капітал 1425
Вилучений капітал 1430
Усього за розділом I 1495 19850 5101
II. Довгострокові зобов’язання і забезпеченняВідстрочені податкові зобов’язання

 

1500
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515 65556 65546
Довгострокові забезпечення 1520
Цільове фінансування 1525 15659 15692
Усього за розділом II 1595 81215 81238
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпеченняКороткострокові кредити банків

 

1600
Поточна кредиторська заборгованість за:довгостроковими зобов’язаннями

 

1610
товари, роботи, послуги 1615 20165 19285
розрахунками з бюджетом 1620 2522 1106
у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625 130 96
розрахунками з оплати праці 1630 255 398
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 354 580
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов’язання 1690 113206 167651
Усього за розділом IІІ 1695 136632 189116
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

1700
Баланс 1900 237697 275455

 

 

Фiнансова звiтнiсть згiдно ПСБО.

 

 

Генеральний директор ________________ Каражелясков I.М.
  (підпис)  
     
Головний бухгалтер     ________________ Нiкiтєнко М.М.
  (підпис)  

 

 

 

    Коди
  Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
Підприємство ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «МІКРОМЕГАС» за ЄДРПОУ 30199632

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )

за 2015 рік

 

                                                                     Форма № 2                                   Код за ДКУД 1801003

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття Код рядка За звітнийперіод За аналогічний
період попереднього року
                                                  1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 30849 48115
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (40550) (32979)
Валовий:прибуток 2090 15136
     збиток 2095 (9701) (—)
Інші операційні доходи 2120 461
Адміністративні витрати 2130 (1988) (1589)
Витрати на збут 2150 (991) (702)
Інші операційні витрати 2180 (273) (13363)
Фінансовий результат від операційної діяльності:прибуток 2190
     збиток 2195 (12492) (518)
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 5 2
Інші доходи 2240 14936
Фінансові витрати 2250 (—) (—)
Втрати від участі в капіталі 2255 (—) (—)
Інші витрати 2270 (1452) (—)
Фінансовий результат до оподаткування:прибуток 2290 997
збиток 2295 (—) (516)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:прибуток 2350 997
     збиток 2355 (—) (516)

 

  1. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття Код рядка За звітнийперіод За аналогічний
період попереднього року
                                                   1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 997 -516

 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті Код рядка За звітнийперіод За аналогічний
період попереднього року
                                                     1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 43988 43478
Витрати на оплату праці 2505 5311 4051
Відрахування на соціальні заходи 2510 2002 1491
Амортизація 2515 853 1916
Інші операційні витрати 2520 4133 2850
Разом 2550 56287 53786

 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті Код рядка За звітнийперіод За аналогічний
період попереднього року
                                                    1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

 

Фiнансова звiтнiсть згiдно ПСБО.

 

 

Генеральний директор ________________ Каражелясков I.М.
  (підпис)  
     
Головний бухгалтер     ________________ Нiкiтєнко М.М.
  (підпис)  

 

 

 

 

 

 

 

    Коди
  Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
Підприємство ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «МІКРОМЕГАС» за ЄДРПОУ 30199632

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )

за 2015 рік

 

                                                                     Форма № 3                                     Код за ДКУД 1801004

 

 

Стаття Код рядка За звітнийперіод За аналогічний
період попереднього року
                                                   1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльностіНадходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000 89271 53511
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010 325 105
Надходження від повернення авансів 3020 388 219
Інші надходження 3095 15 526
Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) 3100 (74555) (45761)
Праці 3105 (4162) (3425)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (2224) (1673)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (5725) (2242)
Зобов’язання з податку на додану вартість 3117 (4807) (1546)
Зобов’язання з інших податків і зборів 3118 (918) (696)
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (776) (533)
Інші витрачання 3190 (1696) (287)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 861 440
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:відсотків 3215 5 2
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:фінансових інвестицій 3255 (—) (12)
необоротних активів 3260 (—) (—)
Виплати за деривативами 3270 (—) (—)
Інші платежі 3290 (—) (—)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 5 -10
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження від:

Власного капіталу

3300
Отримання позик 3305
Інші надходження 3340
Витрачання на:Викуп власних акцій 3345 (—) (—)
Погашення позик 3350 10 13
Сплату дивідендів 3355 (564) (515)
Інші платежі 3390 (—) (—)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -574 -528
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 292 -98
Залишок коштів на початок року 3405 21 119
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 313 21

 

Фiнансова звiтнiсть згiдно ПСБО.

 

 

Генеральний директор ________________ Каражелясков I.М.
  (підпис)  
     
Головний бухгалтер     ________________ Нiкiтєнко М.М.
  (підпис)  

 

 

 

 

 

 

    Коди
  Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
Підприємство ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «МІКРОМЕГАС» за ЄДРПОУ 30199632

 

Звіт про власний капітал

за 2015 рік

 

                                                                     Форма № 4                                        Код за ДКУД 1801005

 

 

Стаття Код рядка Зареєст-рований (пайовий)капітал Капітал у дооцін-ках Додат-ковий капітал Резер-вний капітал Нероз-поділе-

ний прибуток(непокритий збиток)

Неопла-чений капітал Вилучений капітал Всього
                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 2400 14935 2515 19850
Коригування:Зміна облікової політики 4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 2400 14935 2515 19850
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 997 997
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди) 4200 -811 -811
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Внески учасників : Внески до капіталу 4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) 4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275 -14935 -14935
Інші зміни в капіталі 4290
Разом змін у капіталі 4295 -14935 186 -14749
Залишок на кінець року 4300 2400 2701 5101

 

Фiнансова звiтнiсть згiдно ПСБО.

 

 

Генеральний директор ________________ Каражелясков I.М.
  (підпис)  
     
Головний бухгалтер     ________________ Нiкiтєнко М.М.
  (підпис)  

 

 

 

 

 

 

 

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )

 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця) АУДИТОРСЬКО — КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ГРАНТЬЕ» у вигляді ТОВ
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи) 21026423
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 442027.01.2011
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів 326П

000326

18.12.2015

26.11.2020 року

 

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :

 

Звіт щодо фінансової звітності

 

Адресат — Керівництву ПП ВКФ «МІКРОМЕГАС»,

НКЦПФР

 

Опис аудиторської перевірки

Ми провели аудит фінансових звітів ПП ВКФ «МІКРОМЕГАС», які додаються та які складають повний комплект фінансової звітності товариства, а саме: баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та примітки до річної фінансової звітності.

Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, рік видання 2014, затверджених в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 320/1 від 29.12.2015 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА № 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», № 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречність та достовірність інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази, які необхідні Аудитору для обґрунтування аудиторської думки.

У своїй роботі Аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Вибір процедур залежав від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з вимогами національних П(С)БО.Фiнансова звiтнiсть підприємства пiдготовлена згiдно формату Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку підприємства станом на кiнець останнього дня звiтного року вiдповiдно до П(С)БО.

 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до національних П(С)БО та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

 

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фінансової звітності.

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

1.Підприємтсво не створило забезпечення виплат відпусток персоналу (виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню, визнаються зобов’язанням через створення забезпечення у звітному періоді) і тому ми не змогли підтвердити пов’язану з цим частину прибутку (збитку) підприємства, який міг би корегуватись на суму цих резервів та забезпечень. Необхідність створення такого забезпечення зазначено у п.7 П(С)БУ 26 «Виплати працівникам». Згідно п.13 П(С)БО 11 забезпечення створюються для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат, зокрема, на оплату відпусток   працівникам (резерв відпусток). Резерв оплати відпусток створюється для цілей рівномірного розподілу витрат на оплату відпусток протягом звітного року.

  1. Згідно приписів пп 9-11 МСА 501 «Аудиторські докази — додаткові міркування щодо відібраних елементів» метою аудитора є отримання достатніх та прийнятних доказів стосовно повноти інформації щодо судових справ і претензій, які стосуються суб’єкта аудиту, бо вони можуть мати суттєвий вплив на достовірність фінансової звітності. Управлінським персоналом підприємства, на запит аудитора було надано детальну інформацію щодо ідентифікованих незавершених розглядом судових справ і претензій, яких на дату складання фінансової звітності було 1, а наслідки розгляду його можуть вплинуть на показники фінансової звітності. Результати розгляду таких справ мають за визначенням МСА 705 «Визначення типу модифікації аудиторської думки» суттєвий, проте не всеохоплюючий вплив для розуміння фінансової звітності.

 

Умовно — позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПП ВКФ «МІКРОМЕГАС» станом на 31 грудня 2015 року та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до національних П(с)БО.

 

Аудит активів у бухгалтерському обліку.

 

За станом на 31.12.2015 року загальні активи ПП ВКФ «МІКРОМЕГАС» в порівнянні з даними на початок 2015 року збільшились на 15,9 % і відповідно складають 275 455 тис. грн.

На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

 

 

Аудит зобов’язань і забезпечень.

 

Станом на 31.12.2015 року загальні зобов’язання і забезпечення підприємства збільшились до 270 354 тис. грн., тобто на 24,1 %.

Визнання, облiк та оцiнка зобов’язань здiйснюються вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 року за №20.

Нарахування та виплата заробiтної плати здiйснюється у вiдповiдностi до Кодексу України «Про працю», Закону України «Про оплату працi» та iнших законодавчих документiв. На підприємстві здiйснюється нарахування оплати працi, згiдно штатного розкладу. Розрахунок заробiтної плати ведеться в розрахунково-платiжних вiдомостях головним бухгалтером підприємства. Підприємтсво не створило забезпечення виплат відпусток персоналу (виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню, визнаються зобов’язанням через створення забезпечення у звітному періоді) і тому ми не змогли підтвердити пов’язану з цим частину прибутку (збитку) підприємтсва, який міг би корегуватись на суму цих резервів та забезпечень. Необхідність створення такого забезпечення зазначено у п.7 П(С)БУ 26 «Виплати працівникам». Згідно п.13 П(С)БО 11 забезпечення створюються для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат, зокрема, на оплату відпусток   працівникам (резерв відпусток). Резерв оплати відпусток створюється для цілей рівномірного розподілу витрат на оплату відпусток протягом звітного року.

На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов’язань подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

 

Аудит власного капіталу

 

Станом на 31.12.2015 року загальний розмір власного капіталу ПП ВКФ «МІКРОМЕГАС» складає 5 101 тис. грн., з яких зареєстрований статутний капітал складає 2 400 тис. грн., нерозподілений прибуток станом на 31.12.2015 року складає 2 701 тис. грн. Заявлений у установчих документах статутний капітал підприємства сплачений у повному обсязі. Облік статутного капіталу здійснюється на рахунку 40 «Статутний капітал». Аналітичній облік статутного капіталу ведеться по кожному засновнику.

На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі підприємства в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України.

 

 

Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності

ПП ВКФ «МІКРОМЕГАС»

відображених у фінансовій звітності.

 

Чистий прибуток поточного року складає 997 тис. грн.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про доходи та витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності ґрунтується на П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» та П(С)БО 15 «Доходи», П(С)БО 16 «Витрати».

Основними складовими витрат є загально-адміністративні витрати та витрати щодо оплати послуг та придбання матеріалів, для ведення основної діяльності.

Фiнансовий результат дiяльностi підприємства ведеться на рахунку 79 «Фiнансовi результати».

 

Директор

АКФ «ГРАНТЬЕ» /Пархоменко О.С./

 

25.04.2016 року

Україна, місто Одеса, проспект Адміральський 33-А, оф. 211