Титульний аркуш

 

26-04-2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 128/06
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

             Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення).

 

Генеральний директор       Фрiдбург Ю.Л.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
           

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік

 

 1. Загальні відомості

 

 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ П?ДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦЙНА Ф?РМА “М?КРОМЕГАС”
 2. Організаційно-правова форма: Приватне підприємство
 3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30199632
 4. Місцезнаходження: 65058, Україна, Одеська обл., Одеський р-н, Одеса, Армiйська 8-б, оф 9
 5. Міжміський код, телефон та факс: (048) 703-15-03, (048) 703-15-03
 6. Адреса електронної пошти: micromegas_ppf@emitent.net.ua
 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): 01-01-2019,
 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

 

 1. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку micromegas.com.ua 26-04-2019
  (адреса сторінки) (дата)

 

Зміст

             Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента  
7. Судові справи емітента  
8. Штрафні санкції емітента  
9. Опис бізнесу X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X
1) інформація про органи управління  
2) інформація про посадових осіб емітента X
– інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
– інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  
– інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення  
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)  
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента  
2) інформація про розвиток емітента  
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента  
– завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування  
– інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків  
4) звіт про корпоративне управління  
– власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент  
– кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати  
– інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги  
– інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)  
– інформація про наглядову раду  
– інформація про виконавчий орган  
– опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент  
– перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента  
– інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента  
– порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента  
– повноваження посадових осіб емітента  
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій  
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників)  
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру X
1) інформація про випуски акцій емітента  
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери емітента  
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  
18. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) X
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента  
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу  
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів  
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент  
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
26. Інформація вчинення значних правочинів  
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  
29. Річна фінансова звітність X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
32. Твердження щодо річної інформації  
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
41. Основні відомості про ФОН  
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
45. Правила ФОН  
46. Примітки:

н/д

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

 1. Повне найменування

             ПРИВАТНЕ П?ДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦ?ЙНА Ф?РМА “М?КРОМЕГАС”

 1. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

             серiя А00 №252066

 1. Дата проведення державної реєстрації

             26-10-1998

 1. Територія (область)

             Одеська обл.

 1. Статутний капітал (грн)

             2400000

 1. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

             0

 1. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

             0

 1. Середня кількість працівників (осіб)

             154

 1. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

             45.21.1 – загальне будiвництво будiвель

             51.33.2 – оптова торгiвля будiвельними матерiалами

             51.33.2 – управлiння нерухомiстю

 1. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

             Фiлiя Одеське обласне управлiння АТ “Ощадбанк”

2) МФО банку

             328845

3) Поточний рахунок

             26006300423056

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            

5) МФО банку

            

6) Поточний рахунок

            

 

 1. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Орган державної влади, що видав ліцензію Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)
1 2 3 4 5
господарська дiяльнiсть, пов’язана iз створенням об’єктiв архiтектури серiя АД № 072496 29-09-2012 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України              
Опис н/д

 

 1. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або оновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
Рейтингове агенство “Кредит-Рейтинг”          уповноважене рейтингове агентство Оновлення рейтингової оцінки емітента 26-12-2007 uaB+

 

 1. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

не вiдбувалось

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

– середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу 119 (осiб),

– середньої чисельностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 16 (осiб),

– чисельностi працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 19 (осiб),

– фонд оплати працi 2147 тис грн – факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року – зменшився у зв’язку iз зменшенням чисельностi працiвникiв.

– кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента.

 

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання,  зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання

не належить до будь-яких об’єднань

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

не проводиться

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

пропозицiї не надходили

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

НАКАЗ по ПП ВКФ “МIКРОМЕГАС” м. Одеса № 439 вiд “04” сiчня 2011 р. Про облiкову полiтику пiдприємства На виконання Закону України “Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07.1999 р. № 996-ХI, Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених наказами Мiнiстерства фiнансiв України, iнших нормативно-правових актiв, з метою дотримання товариством єдиної методики вiдображення господарських операцiй i забезпечення своєчасного надання достовiрної iнформацiї користувачам фiнансової звiтностi,- НАКАЗУЮ: 1. Встановити у товариствi наступну облiкову полiтику: 1). Тривалiсть нормального операцiйного циклу виготовлення продукцiї (виконання робiт, надання послуг) один календарний мiсяць. 2). Встановити наступнi методи облiку i принципи оцiнки активiв i зобов’язань товариства. 2.1). Основнi засоби, нематерiальнi активи; 2.1.1). Одиницею облiку вважати окремий об’єкт основних засобiв, iнших необiгових матерiальних активiв, окремий вид; 2.1.2). Групування основних засобiв i нематерiальних активiв у аналiтичному облiку проводити згiдно Плану рахункiв активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiвУкраїни вiд 30.11.1999р № 291 (Далi -план рахункiв). 2.1.3). У складi малоцiнних необiгових активiв ураховувати об’єкти вартiстю не бiльше 1000 грн (одна тисяча) i з очiкуваним строком використання (експлуатацiї) бiльше одного року (або операцiйного циклу). 2.1.4). Лiквiдацiйну вартiсть об’єктiв основних засобiв i нематерiальних активiв прийняти рiвною 0 (ноль) грн. 2.1.5). Амортизацiю об’єктiв основних засобiв нараховувати податковим методом. 2.1.6). Амортизацiю малоцiнних необiгових матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховувати методом списання 100% вартостi у першому мiсяцi використання об’єкту. 2.1.7). Амортизацiю нематерiальних активiв здiйснювати податковим методом. 2.1.8). Переоцiнку балансової вартостi основних засобiв, нематерiальних активiв, iнших необiгових активiв до їх справедливої вартостi проводити 1 раз у рiк станом на 01 грудня поточного року, якщо їх залишкова вартiсть вiдхиляється вiд справедливої бiльш, нiж на 10%. 2.1.9). При переоцiнцi необiгових активiв суму дооцiнки зараховувати до додаткового капiталу щорiчно, згiдно П(С)БУ-7. 2.2). Запаси. 2.2.1). Одиницею запасiв вважати кожну назву, однорiдну групу, вид цiнностей. 2.2.2). Аналiтичний облiк руху запасiв вiдображати: у бухгалтерiї – у кiлькiсно-сумовому вiдображеннi; на складах – у кiлькiсному вiдображеннi. 2.2.3). Транспортного-заготiвельнi витрати ураховувати на окремому субрахунку 2801 “Транспортно-заготiвельнi витрати”, якi вiдкривають до вiдповiдного рахунку запасiв. 2.2.4). Оцiнку вибуття запасiв, матерiалiв,БМР, iнших виробничих запасiв здiйснюють методом ФИФО. 2.2.5). Переоцiнку запасiв проводити щорiчно на пiдставi рiшення постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї. 2.2.6). Спецодяг, виданий пiд звiт працiвникам, враховувати на особових картках останнiх протягом всього встановленого строку його використання. Списання спецодягу, виданого пiд звiт, до закiнчення встановлених строкiв його використання здiйснювати лише на пiдставi актiв про його непридатнiсть. Акти подавати до бухгалтерiї у вiдповiдностi з графiком документообiгу. 2.3). Заборгованiсть та забезпечення. 2.3.1). Резерв сумнiвних боргiв формувати методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi. 2.3.2). Забезпечення на додаткове пенсiйне забезпечення, гарантiйне зобов’язання, виплати працiвникам iнструментами власного капiталу, iншi майбутнi витрати та платежi не провадити. 2.4). Доходи та витрати 2.4.1). Оцiнку ступiню закiнченостi операцiї з надання послуг (виконанню робiт) провадити шляхом вивчення виконаної роботи та послуг, наданих на визначену дату. 2.4.2). Перелiк статей калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї: прямi матерiальнi витрати; прямi витрати на оплату працi; iншi прямi витрати; змiнi загальновиробничi i постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати i т.п. 2.4.3). Перелiк змiнних загальновиробничих витрат: основна i додаткова заробiтна плата загальновиробничого персоналу i вiдрахування на соцiальнi заходи; витрати на водопостачання; витрати на електроенергiю для забезпечення технологiчного процесу i т.д. 2.4.4). Перелiк постiйних загальновиробничих витрат: заробiтна плата i iншi виплати апарату управлiння вiддiлами i структурними пiдроздiлами, а також вiдрахування на соцiальнi заходи; витрати на опалення, освiтлення, водозабезпечення, утримання, охорону виробничих примiщень та iншi послуги; амортизацiя основних засобiв загальновиробничого призначення; витрати на операцiйну оренду основних засобiв виробничого призначення, охорону працi i технiку безпеки; витрати на поточний ремонт i технiчне обслуговування основних засобiв загальновиробничого призначення i т.п. 2.4.5). Змiннi i постiйнi загальновиробничi витрати розподiляти на об’єкти витрат пропорцiйно прямим виробничим витратам, або iншим методом, передбаченим П(С)БУ(16). 2.4.6). Для перерозрахунку доходiв, витрат i руху грошових коштiв в iноземнiй валютi не використовувати середньозважувальний валютний курс. 2.4.7). Фiнансовi витрати, пов’язанi iз створенням квалiфiкованих активiв, капiталiзувати; включати у фiнансовi витрати поточного перiоду. 2.5). Перелiк пов’язаних сторiн наведений у додатку 1. Оцiнку активiв i зобов’язань в операцiях з пов’язаними сторонами здiйснювати методом порiвнювальної балансової вартостi. 2.6). Господарськiй i звiтнi сегменти. 2.7). Оцiнку майбутнiх грошових потокiв вiд активiв для цiлей зменшення їх корисностi провадити на пiдставi довгострокових фiнансових планiв товариства. 2.8). Перiодичнiсть вiдображення вiдстрочених податкових активiв i вiдстрочених податкових зобов’язань – щоквартально. 2.9). База розподiлу витрат по операцiях з iнструментами власного капiталу. 2.10). Фiнансовi активи, набутi в результатi систематичних операцiй, визнавати на дату виконання контракту. 2.11). Iнвестицiйну нерухомiсть вiдображати на дату балансу за первiсною вартiстю, зменшеною на суму нарахованої амортизацiї з урахуванням втрат вiд зменшення корисностi. 2. Органiзацiя бухгалтерського облiку. 3). Ведення облiку у товариствi здiйснює бухгалтерський вiддiл на чолi з головним бухгалтером. 4). Бухгалтерський облiк вести у вiдповiдностi з Планом рахункiв i розробленим на його пiдставi робочим планом рахункiв, наведеним у додатку 1. Для забезпечення необхiдної деталiзацiї облiкової iнформацiї дозволити головному бухгалтеру своїм розпорядженням вводити додатковi субрахунки. 5). Облiк витрат товариства вести на рахунках класу 9 “Витрати дiяльностi” с; без використання рахункiв класу 8 “Витрати по елементах”. 6). Бухгалтерський облiк вести по журнально-ордернiй формi з використанням комп’ютерної програми “Пiдприємство 1С7.7 “. 7). Завдання з визначення строку корисного використання i вибiру методу нарахування амортизацiї основних засобiв, iнших необiгових матерiальних , нематерiальних активiв покласти на постiйно дiючу iнвентаризацiйну комiсiю. 9). Iнвентаризацiя активiв, капiталу i зобов’язань. 9.1). Iнвентаризацiю активiв, капiталу i зобов’язань проводити станом на 01 грудня поточного року. Щоквартально несподiвано проводити iнвентаризацiю у обов’язкових випадках, передбачених п. 3 Iнструкцiї з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв i розрахункiв, затвердженої Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994р. № 69. 9.2). Склад постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї затверджується окремим розпорядженням. 10). Фiлiали, представництва, вiддiлення i iншi вiдокремленi пiдроздiли приватного пiдприємства не складають окремий баланс; передають бухгалтерськi документи до центральної бухгалтерiї для ведення облiку. 11). Покласти на головного бухгалтера, генерального директора вiдповiдальнiсть за недопущення несанкцiонованого доступу до облiкової iнформацiї. 12). Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного бухгалтера пiдприємства.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Пiдприємство виконує всi види будiвельних робiт на пiдставi договорiв генерального пiдряду та реалiзує житло фiзичним та юридичним особам України. Обсяг реалiзацiї продукцiї за 2018 р. складає 90,3 млн грн. Експорт вiдсутнiй.Виробнича дiяльнiсть Емiтента не має визначеного сезонного характеру. Емiтент спецiалiзується на будiвництвi якiсного житла для населення iз середнiм та вище середнього рiвнем прибуткiв. Комплекси, що будуються Емiтентом є об’єктами з полiпшеним плануванням квартир, якi оснащенi автономними насосними, трансформаторними пiдстанцiями, газовими котельними. Ринок збуту – де ринок житлової та нежитлової (у тому числi офiсної) нерухомостi м. Одеса та Одеської областi. Можливi фактори ризику: – зменшення попиту на основну продукцiю пiдприємства; – змiна кон’юнктури ринку; – податковий ризик, пов’язаний зi змiнами у податковому законодавствi; – нестабiльнiсть законодавчої бази України; – погiршення загальної полiтичної та економiчної ситуацiї Українi; – форс-мажорнi обставини. На сьогоднi загрози банкрутства для Емiтента не iснує, конфлiкту iнтересiв у керiвництвi Емiтента немає. Iнших факторiв ризику, крiм тих, що пов’язанi зi специфiкою дiяльностi Емiтента (загострення конкуренцiї, загальне зменшення попиту на продукцiю компанiї тощо), немає. Процедури банкротства та санацiї до Емiтента не застосовувались. Конкурентними перевагами Емiтента є; – жорстке дотримання вимог щодо якостi будiвельно-монтажних робiт; – жорстке дотримання запланованих та оголошених строкiв введення об’єктiв будiвництва в експлуатацiю; – використання для спорудження внутрiшнiх та зовнiшнiх стiн керамiчної поризованої цегли з високими експлуатацiйними властивостями, iнших будiвельних матерiалiв “нового поколiння”

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останнi 5 рокiв значного придбання або вiдчуження активiв не вiдбувалось

 

Основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби утримуються з метою використання їх у процесi надання послуг та для здавання їх в оренду iншим особам, а також для здiйснення адмiнiстративних. Очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) необоротних активiв бiльше одного року. Необорнi активi на пiдприємствi представленi основними засобами виробничого призначення. В бухгалтерському облiку i звiтностi iнформацiя про основнi засоби та iншi необоротнi активи розкрита у вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 7 “Основнi засоби”. Облiк операцiй пов’язаннях з орендою основних засобiв вiдповiдають вимогам визначених у П(С)БО 14 “Оренда”. Аналiтичний облiк основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв ведеться за їх групами та окремими об’єктами. Синтетичний облiк основних засобiв ведеться на рахунку 10 “Основнi засоби” у журналi ордерi № 4. Необоротнi активи вiдображаються в бухгалтерському облiку за первiсною i переоцiненою вартiстю. Всi ОЗ власнi, обмеження вiдсутнi. будь-якi значнi правочини емiтента щодо них – вiдсутнi виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання – 100%. мiсцезнаходження основних засобiв – мiсцезнаходження оемiтента Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства – не впливають iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення – немає

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

В господарськiй дiяльностi Емiтента iснують наступнi фактори ризику: зменшення попиту на основну продукцiю пiдприємства; :змiна кон’юнктури ринку; податковий ризик, який пов’язаний зi змiнами у податковому законодавствi; нестабiльнiсть законодавчої бази в цiлому; погiршення загальної економiчної ситуацiї в У країнi; форс-мажорнi обставини. На дiяльнiсть Пiдприємства впливають законодавчi та економiчнi проблеми: недосконалiсть законодавства України, iнфляцiйнi процеси. На цей час загрози банкротства для компанiї не iснує. Iнших факторiв ризику. крiм тих, що пов’язанi зi специфiкою дiяльностi Емiтента (загострення конкуренцiї, загальне зменшення попиту на продукцiю, роботи, послуги Емiтента тощо) немає

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Основним джерелом фiнансування будiвельних робiт Пiдприємства е власний капiтал та кошти, при недостатностi обiгових коштiв Пiдприємство оформлює короткостроковi кредити. В мiру пiдвищення ступеня готовностi об’єктiв будiвництва очiкується надходження коштiв вiд iнвесторiв, змiна структури джерел фiнансування, покращення лiквiдностi на користь власних коштiв

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кiнець 2018 року пiдприємство має невиконанi договори з iнвесторами щодо будiвництва та передачi у власнiсть житла на суму близько 64 млн.грн. Очiкуваний прибуток вiд виконання цих договорiв складає близько 4,5 млн.грн

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

В умонвх поточної кон’юнктури ринку нерухомостi Одеса та Одеської областi та прогнози щодо його подальшого зростання мiста, зростаючої потреби у збiльшеннi житлового фонду за рахунок будiвництва житла пiдвищеної комфортностi, перспективи дiяльностi Емiтента на поточний та наступний роки можливо оцiнити як такi, що мають тенденцiю до стiйкого динамiчного зростання обсягiв фiнансування та реалiзацiї житла. Емiтент має намiр i надалi розвивати i розширювати свою дiяльнiсть и Одеському регiонi шляхом здiйснення будiвництва житла бiзнес-класу, бiзнес-центрiв, тощо.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Емiтент не провадить самостiйних наукових розробок, але для власних потреб проводить маркетинговi дослiдження ринку нерухомостi м. Одеса та Одеської областi, у тому числi щодо будiвництва житла; застосовує новiтнi технологiї у галузi будiвництва житлових та нежитлових примiщень, сучаснi 6удiвсльнi матерiали з особливими властивостями

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

н/д

 

 1. Інформація про посадових осіб емітента
 2. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

             Генеральний директор

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

             Фрiдбург Юрiй Лейбович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            

4) Рік народження

             1949

5) Освіта

             вища

6) Стаж роботи (років)

             18

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

             ПП ВКФ “МIКРОМЕГАС”, 30199632, Генеральний директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

             02-08-2017, обрано безстроково

9) Опис

             н/д

 

1) Посада

             Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

             Нiкiтєнко Марiя Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            

4) Рік народження

             1985

5) Освіта

             вища

6) Стаж роботи (років)

             7

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

             ПП ВКФ “МIКРОМЕГАС”, 30199632, Заступник головного бухгалтера

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

             11-09-2012, обрано безстроково

9) Опис

             н/д

 

 1. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
       
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фрiдбург Юрiй Лейбович 100
Усього 100

 

 

 1. Відомості про цінні папери емітента
 2. Інформація про облігації емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (шт.) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13
08-08-2006 474/2/06             ДК ЦПФР UA150558BA06 цільові 40,4 3 579 000 Бездокументарні іменні 144 591 600 0 0 0 30-09-2009
Опис Облiгацiї серiї А Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй є поповнення обiгових коштiв Емiтента для фiнансування будiвництва суспiльно-житлового комплексу житлових будинкiв iз вбудовано-прибудованими примiщеннями суспiльного призначення i пiдземними паркiнгами за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Армiйська, 8-б, 8-в, 8-г (ЖК “Армiйський”). Одна облiгацiя серiї А дає право на отримання у власнiсть 0,01 (однiєї сотої) квадратного метра загальної площi житлового примiщення. Придбання облiгацiй здiйснюється пакетом, який вiдповiдає загальної площi об’єкту фiнансування – житлове примiщення (квартира). 
08-08-2006 475/2/06 ДК ЦПФР UA150558BB05 цільові 40,4 667 550 Бездокументарні іменні 26 969 020 0 0 0 30-09-2009
Опис Облiгацiї серiї А Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй є поповнення обiгових коштiв Емiтента для фiнансування будiвництва суспiльно-житлового комплексу житлових будинкiв iз вбудовано-прибудованими примiщеннями суспiльного призначення i пiдземними паркiнгами за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Армiйська, 8-б, 8-в, 8-г (ЖК “Армiйський”). Одна облiгацiя серiї А дає право на отримання у власнiсть 0,01 (однiєї сотої) квадратного метра загальної площi нежитлового примiщення. Придбання облiгацiй здiйснюється пакетом, який вiдповiдає загальної площi об’єкту фiнансування – нежитлове примiщення (офiс).
08-08-2006 476/2/06 ДК ЦПФР UA150558BC04 цільові 50 500 600 Бездокументарні іменні 30 300 000 0 0 0 30-09-2009
Опис Облiгацiї серiї С Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй є поповнення обiгових коштiв Емiтента для фiнансування будiвництва суспiльно-житлового комплексу житлових будинкiв iз вбудовано-прибудованими примiщеннями суспiльного призначення i пiдземними паркiнгами за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Армiйська, 8-б, 8-в, 8-г (ЖК “Армiйський”). Одна облiгацiя серiї А дає право на отримання у власнiсть 1 мiсця у паркiнгу.

 

 

Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)

Будiвництво ЖК “Армiйський” повнiстю завершене. Комплекс зданий в експлуатацiю в 2015 роцi.

 

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн) Орендовані основні засоби (тис. грн) Основні засоби, усього (тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 5 048 5 275 0 0 5 048 5 275
  будівлі та споруди 1 657 1 440 0 0 1 657 1 440
  машини та обладнання 26 44 0 0 26 44
  транспортні засоби 648 573 0 0 648 573
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інші 2 717 3 218 0 0 2 717 3 218
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
  інші 0 0 0 0 0 0
Усього 5 048 5 275 0 0 5 048 5 275
Опис н/д

 

 1. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) 11 034 12 025
Статутний капітал (тис.грн) 2 400 2 400
Скоригований статутний капітал (тис.грн) 2 400 2 400
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 “Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi”, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов’язання – Поточнi зобов’язання – Забезпечення наступних виплат i платежiв – Доходи майбутнiх перiодiв

 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(11034.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(2400.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. Венличина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу , розрахованому на кiнець року

 

       

 

 1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 26 734 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 26 734 X X
серiя А 08-08-2006 23 509 0 30-09-2009
серiя В 08-08-2006 1 659 0 30-09-2009
серiя С 08-08-2006 1 566 0 30-09-2009
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 2 341 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 286 212 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 315 287 X X
Опис н/д

 

 

  КОДИ
  Дата 01-01-2019
Підприємство ПРИВАТНЕ П?ДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦ?ЙНА Ф?РМА “М?КРОМЕГАС” за ЄДРПОУ 30199632
Територія Одеська область, Приморський р-н за КОАТУУ 5110137500
Організаційно-правова форма господарювання Приватне підприємство за КОПФГ 120
Вид економічної діяльності Будівництво житлових і нежитлових будівель за КВЕД 41.20

Середня кількість працівників: 154

Адреса, телефон: 65058 Одеса, Армiйська 8-б, оф 9, (048) 703-15-03

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31-12-2018 p.

Форма №1

  Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
    I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи 1000 67 67
    первісна вартість 1001 149 174
    накопичена амортизація 1002 ( 82 ) ( 107 )
Незавершені капітальні інвестиції 1005 45 871 47 170
Основні засоби 1010 5 048 5 275
    первісна вартість 1011 27 100 28 238
    знос 1012 ( 22 052 ) ( 22 963 )
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
    первісна вартість 1016 0 0
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
    первісна вартість 1021 0 0
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:      
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 5 285 5 285
    інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 56 271 57 797
    II. Оборотні активи      
Запаси 1100 117 118 149 364
Виробничі запаси 1101 33 086 38 614
Незавершене виробництво 1102 82 262 108 980
Готова продукція 1103 1 770 0
Товари 1104 0 1 770
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 74 445 38 689
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
    за виданими авансами 1130 0 0
    з бюджетом 1135 47 47
    у тому числі з податку на прибуток 1136 47 47
    з нарахованих доходів 1140 0 0
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 24 592 30 440
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 80 114
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 80 114
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:      
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
    резервах незароблених премій 1183 0 0
    інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 41 391 50 861
Усього за розділом II 1195 257 673 269 515
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 313 944 327 312
           

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
    I. Власний капітал      
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2 400 2 400
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 8 634 9 625
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 11 034 12 025
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення      
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 65 546 26 734
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 14 645 13 759
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 0 0
у тому числі:      
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0
    резерв незароблених премій 1533 0 0
    інші страхові резерви 1534 0 0
Інвестиційні контракти 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 80 191 40 493
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення      
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:      
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
    товари, роботи, послуги 1615 25 594 27 387
    розрахунками з бюджетом 1620 771 1 460
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
    розрахунками зі страхування 1625 150 178
    розрахунками з оплати праці 1630 580 1 280
    одержаними авансами 1635 0 0
    розрахунками з учасниками 1640 2 150 1 979
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
    страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 193 474 242 510
Усього за розділом IІІ 1695 222 719 274 794
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 313 944 327 312

Примітки: н/д

 

Керівник                                                 Фрiдбург Ю.Л.

 

Головний бухгалтер                              Нiкiтєнко М.М.

 

  КОДИ
  Дата 01-01-2019
Підприємство ПРИВАТНЕ П?ДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦ?ЙНА Ф?РМА “М?КРОМЕГАС” за ЄДРПОУ 30199632
       

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2018 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

  Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 40 467 77 786
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 34 087 ) ( 72 507 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:

    прибуток

2090 6 380 5 279
    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 192 334
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 2 936 ) ( 3 222 )
Витрати на збут 2150 ( 520 ) ( 517 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1 199 ) ( 1 768 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності:

    прибуток

2190 1 917 106
    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 789
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 728 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток

2290 1 189 895
    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -197 -552
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:

    прибуток

2350 992 343
    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )
           
 1. Сукупний дохід
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 ( 0 ) ( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 992 343

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 47 189 60 602
Витрати на оплату праці 2505 9 353 8 777
Відрахування на соціальні заходи 2510 2 065 1 911
Амортизація 2515 1 170 1 615
Інші операційні витрати 2520 5 383 5 775
Разом 2550 65 160 78 680

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,000000 0,000000
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00

Примітки: н/д

 

Керівник                                                 Фрiдбург Ю.Л.

 

Головний бухгалтер                              Нiкiтєнко М.М.

 

  КОДИ
  Дата  
Підприємство ПРИВАТНЕ П?ДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦ?ЙНА Ф?РМА “М?КРОМЕГАС” за ЄДРПОУ 30199632
       

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

  Код за ДКУД 1801004
 

Стаття

Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

     
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 90 275 97 461
Повернення податків і зборів 3005 21 0
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 116 55
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 77 87
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 662 6 724
Витрачання на оплату:      
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 72 697 ) ( 79 113 )
Праці 3105 ( 6 898 ) ( 6 904 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2 037 ) ( 1 883 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 6 390 ) ( 7 707 )
Витрачання на оплату зобов’язань  з податку на прибуток 3116 ( 197 ) ( 552 )
Витрачання на оплату зобов’язань  з податку на додану вартість 3117 ( 4 229 ) ( 5 277 )
Витрачання на оплату зобов’язань  з інших податків і зборів 3118 ( 1 964 ) ( 1 878 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 468 ) ( 1 779 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 2 503 ) ( 7 206 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 158 -265
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

     
    фінансових інвестицій 3200 0 0
    необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:      
    відсотків 3215 0 0
    дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання  на придбання:      
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 )
    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

     
Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 2 531 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання  на:      
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 2 484 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 171 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -124 0
Чистий рух коштів за звітний період 3400 34 -265
Залишок коштів на початок року 3405 80 345
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 114 80
           

Примітки: н/д

 

Керівник                                                 Фрiдбург Ю.Л.

 

Головний бухгалтер                              Нiкiтєнко М.М.

 

  КОДИ
  Дата 01-01-2019
Підприємство ПРИВАТНЕ П?ДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦ?ЙНА Ф?РМА “М?КРОМЕГАС” за ЄДРПОУ 30199632
       

 

Звіт про власний капітал

За 2018 рік

Форма №4

  Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 2 400 0 0 0 8 634 0 0 11 034
Коригування:

Зміна облікової політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 170 0 0 170
Скоригований залишок на початок року 4095 2 400 0 0 0 8 804 0 0 11 204
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 992 0 0 992
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:

Виплати власникам

4200 0 0 0 0 -171 0 0 -171
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:

Внески до капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:

Викуп акцій 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі  4295 0 0 0 0 821 0 0 821
Залишок на кінець року 4300 2 400 0 0 0 9 625 0 0 12 025
                       

Примітки: н/д

 

Керівник                                                 Фрiдбург Ю.Л.

 

Головний бухгалтер                              Нiкiтєнко М.М.

 

 1. Відомості про аудиторський звіт
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ЕМКОН-АУДИТ”
2 Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи) 37153128
3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03057, м.Київ, вул. Євгенiї Мiрошниченко, 10-Б
4 Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 4374
5 Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) номер: 360/4, дата: 31-05-2018
6 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності з 01-01-2018 по 31-12-2018
7 Думка аудитора (01 – немодифікована; 02 – із застереженням; 03 – негативна; 04 – відмова від висловлення думки) 03 – негативна
8 Пояснювальний параграф (за наявності) н/д
9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 2019/04-02-1, дата: 02-04-2019
10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 02-04-2019, дата закінчення: 02-04-2019
11 Дата аудиторського звіту 25-04-2019
12 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 60 000,00
13 Текст аудиторського звіту  
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

 

 

 

Для надання:

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України,

Учасникам Товариства,

Управлiнському персоналу

ПП ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА

 “МIКРОМЕГАС”

 

ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

 

Негативна думка

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО ПIДПРИЄМСТВА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА “МIКРОМЕГАС” – надалi – Компанiя, (додається) складається зi звiту про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2018 р. та звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi.

На нашу думку, оскiльки питання, описане в роздiлi “Основа для негативної думки” нашого звiту, є значущим, фiнансова звiтнiсть, що додається, не вiдображає достовiрно фiнансовий стан компанiї на 31 грудня 2018р., її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (далi – ПСБО), та вiдповiдає вимогам Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi.

Основа для негативної думки

Майновi права на нерухомiсть з термiном виникнення бiльше операцiйного циклу Компанiї в сумi 242 510 тис. грн. вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан як поточнi зобов’язання. Компанiєю не переглядалися термiни виникнення зобов’язань. Якби Компанiя переглянула термiни виникнення зобов’язань, вплив на кiлькiсть елементiв фiнансової звiтностi, що додається, був би суттєвим. При цьому звертаємо увагу на те, що поточнi зобов’язання компанiї перевищили її загальнi активи на суму 5 279 тис. грн. станом на 31 грудня 2018р.

Ця ситуацiя свiдчить, що iснує суттєва невизначенiсть, яка може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Фiнансова звiтнiсть не розкриває належно iнформацiю про це питання.

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (далi – МСА)  (видання 2016-2017 рокiв), що застосовуються в якостi нацiональних стандартiв аудиту згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 08.06.2018 року № 361. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi “Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi” нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства  згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (далi – Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основа для нашої думки iз застереженням.

Iнша iнформацiя

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя, отримана на дату цього звiту аудитора, є iнформацiєю, яка мiститься у  Звiтi директора, але не мiстить фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї. Очiкується, що Звiт директора буде наданий нам пiсля дати цього звiту аудитора.

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.

У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.

Коли ми ознайомимося зi Звiтом директора, якщо ми дiйдемо висновку, що в ньому iснує суттєве викривлення, нам потрiбно повiдомити iнформацiю про це питання тим, кого надiлено найвищими повноваженнями.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до П(С)БО та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, який мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.

Крiм того, ми:

o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

”           оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi б могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.

 

ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ

Згiдно вимог ч.3 ст.14 Закону України “Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть” № 2258-VIII вiд 21.12.2017 р. (далi – Закон №2258-VIII), до Аудиторського звiту наводимо наступну iнформацiю:

Iнформацiя про узгодженiсть Звiту про управлiння з фiнансовою звiтнiстю за звiтний перiод

Звiт з управлiння Компанiєю не формується та не подається у вiдповiдностi до п.7 ст.11 Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” № 996-XIV вiд 16.07.1999 р., адже Товариство не належить до категорiї середнiх або великих пiдприємств.

 

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Сороколат Наталiя Григорiвна_____________________________________ (Сертифiкат аудитора серiї А № 006683 АПУ)

 

Директор ТОВ “Емкон-Аудит”  _________________   Сороколат Наталiя Григорiвна

(Сертифiкат аудитора серiї А № 006683 АПУ)

 

Адреса аудиторської фiрми: вул. Євгенiї Мiрошниченко,10-Б, м. Київ, 03057, Україна.

Дата аудиторського звiту                                                  “25” квiтня 2019 р.