Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне пiдприємство “Виробничо-комерцiйна фiрма “МIКРОМЕГАС”
2. Код за ЄДРПОУ 30199632
3. Місцезнаходження 65058, м.Одеса, вул. Армiйська, 18-А
4. Міжміський код, телефон та факс (048) 728-13-08 (048) 728-13-08
5. Електронна поштова адреса micromegas@emitent.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації micromegas.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Згiдно рiшення засновника ПП “ВКФ “Мiкромегас” №1 вiд 01.08.2017 р.
Каражеляскова Iвана Миколайовича звiльнити з посади генерального директора ПП ВКФ “Мiкромегас” на пiдставi його заяви за згодою сторiн.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду генерального директора займав протягом 4 роки 6 мiс.
Наказом № 51-II вiд 02.08.2017 р. згiдно рiшення засновника № 49/1 вiд 01.08.2017 р. генеральним директором ПП “ВКФ” Мiкромегас” безстроково призначений Фрiдбург Юрiй Лейбович. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв до 01.02.2013 займав посаду генерального директора ПП “ВКФ “Мiкромегас”.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Фрiдбург Юрiй Лейбович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.08.2017
(дата)